Kommunikasjonsstrategi

9 Roller og ansvar

God rolleforståelse og en klar ansvarsdeling er en forutsetning for godt kommunikasjonsarbeid. Kommunikasjon er et lederansvar, men alle medarbeidere skal bidra til at fylkeskommunen kommuniserer på en helhetlig og tillitvekkende måte når de representerer organisasjonen eller uttaler seg på vegne av den.     

Ledere 

  • Ledere har kommunikasjonsansvar for eget område, på lik linje med personal- og budsjettansvar.   
  • God lederkommunikasjon betyr tydelig budskap, konstruktive tilbakemeldinger, bred medvirkning og å skape et godt klima for åpenhet og tillit både internt og eksternt.   
  • Ledere kan uttale seg til media om faktainformasjon innen sitt fagfelt.  

Medarbeidere   

  • Medarbeiderne er viktige ambassadører og bidragsytere for å nå kommunikasjonsmålene.    
  • Medarbeidere bidrar til utvikling, åpenhet og deling av informasjon og kompetanse.    
  • Medarbeidere har ansvar for å tilegne seg informasjon og holde seg orientert.   
  • Medarbeidere kan uttale seg til media om faktainformasjon innen sitt fagfelt, i dialog med nærmeste leder.   

Kommunikasjonsavdelingen    

Kommunikasjonsavdelingen har et særskilt ansvar for å legge til rette for og følge opp intern og ekstern kommunikasjon i fylkeskommunen med vekt på rådgivning, strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid, samt kompetansebygging. 

Kommunikasjonsavdelingen kan uttale seg til media i dialog med fagmiljø/ledelse.