Kommunikasjonsstrategi

2 Våre kommunikasjonsmål

Vår samlede kommunikasjon skal bidra til at vi når organisasjonens mål formulert i utviklingsplanen og virksomhetsstrategien. 

Rogaland fylkeskommunes legitimitet og omdømme er avhengig av kvaliteten på arbeidet vi gjør og hvordan vi kommuniserer det.   

Et godt omdømme skaper stolte medarbeidere, gjør det lettere å rekruttere og få gjennomslag i viktige saker. Samtidig gir det legitimitet, og gjør organisasjonen bedre rustet til å takle kriser.   

Kommunikasjonsarbeidet skal støtte opp om visjonen «Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland».    

Våre overordnede mål for kommunikasjonsarbeidet er:  

  • Vi synliggjør fylkeskommunens rolle som ansvarlig samfunnsutvikler og tjenesteleverandør  
  • Vi skaper tillit hos målgruppene, legitimitet i samfunnet og et positivt omdømme   
  • Vi styrker demokratiet gjennom å synliggjøre virksomheten vår og politiske prosesser   
  • Vi synliggjør fylkeskommunen som en seriøs og attraktiv arbeidsgiver