Søkerhåndbok for rådgivere

 1. 1 Slik søker elever skoleplass
  1. 1.1 Logg inn i Vigo med elektronisk ID
  2. 1.2 Søkere fra ungdomsskolen må ikke søke voksenopplæring
  3. 1.3 Beregning av karakterpoeng
  4. 1.4 Kan elever endre søknad?
  5. 1.5 Kan elever «gå om igjen» et år på samme utdanningsprogram?
  6. 1.6 Deltidselev og støtte fra Lånekassen
  7. 1.7 Elever som ikke kommer inn på noen av sine ønsker
  8. 1.8 Søkere uten skoleplass ved skolestart
  9. 1.9 Fortrinn for søkere til vg3 studieforberedende
  10. 1.10 Utvekslingselever som søker seg inn til vg3
  11. 1.11 Kun fremmedspråk på nivå II på Hetland vgs, St. Olav vgs og Stavanger katedralskole
  12. 1.12 Viktig informasjon til elever som søker skoleplass
  13. 1.13 Yrkesfaglige opplæringstilbud som gir studiekompetanse
  14. 1.14 Idrettstilbud
  15. 1.15 Andre studieforberedende tilbud
  16. 1.16 Tilleggsopplysninger om elever som søker til fellesinntaket
  17. 1.17 Privatskoler
  18. 1.18 Hjemmeundervisning
 2. 2 Opplæring i bedrift
  1. 2.1 Praksisbrev
  2. 2.2 Lærekandiat
  3. 2.3 Lærling
  4. 2.4 Alternativ vg3 fagopplæring i skole
  5. 2.5 Lærlingskole
  6. 2.6 Søke lære i annet fylke
 3. 3 Søke skoler i andre fylker
  1. 3.1 Gjesteelev
  2. 3.2 Prioritert gjesteelev
  3. 3.3 Søkere i grensekommuner
  4. 3.4 Sirdal vgs.
  5. 3.5 Landslinjer og landsdekkende tilbud
 4. 4 Videregående opplæring for voksne
 5. 5 Søkere med søknadsfrist 1. februar
  1. 5.1 Vedleggsskjema for søkere med fortrinnsrett og individuell behandling
  2. 5.2 Søke om ekstra skoleår for elever med rett til spesialundervisning
  3. 5.3 Søkere til fortrinnsrett eller individuell behandling må bruke riktige koder
  4. 5.4 Tilmeldingsfrist 1. oktober
 6. 6 Søknad med fortrinnsrett med frist 1. februar
  1. 6.1 Søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på vg1 (§ 6-15)
  2. 6.2 Spesialundervisning i liten gruppe H – organiseringsform hverdagslivstrening (§ 6-17)
  3. 6.3 Spesialundervisning i liten gruppe A – organiseringsform arbeidstrening (§ 6-17)
  4. 6.4 Elever med behov for fysisk tilrettelegging (§ 6-17)
  5. 6.5 Elever med behov for punktskriftsopplæring (§ 6-17)
  6. 6.6 Elever med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18)
 7. 7 Søke om individuell behandling med frist 1. februar
  1. 7.1 Endringer fra skoleåret 2024-2025
  2. 7.2 Grunnkompetanse vg1 (§ 6-22)
  3. 7.3 Grunnkompetanse vg2/vg3 (§ 6-35)
  4. 7.4 Vibemyr skoleverksted
  5. 7.5 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§§ 6-25/38)
 8. 8 Minoritetsspråklige søkere
  1. 8.1 Forberedende tilbud for minoritetsspråklige
   1. 8.1.1 Innføringskurs
   2. 8.1.2 Kombinasjonsklasser
  2. 8.2 Minoritetsspråklige søkere til vg1 (§ 6-23)
  3. 8.3 Studiespesialiserende for minoritetsspråklige (§ 6-23)
  4. 8.4 Ordinær søknad i Vigo
  5. 8.5 Søkere som mangler fødselsnummer eller vitnemål
 9. 9 Oversikt over søkergrupper, søknadsskjema og vedlegg til søknad
 10. 10 Har du spørsmål?
 11. 11 Nyttige nettsider
 12. 12 Tips for rådgivere ved bruk av  Vigo skole
  1. 12.1 Hvilke opplysninger kan skolen finne i Vigo skole?
  2. 12.2 Hvordan få oversikt over elever med meldeskjema?

2 Opplæring i bedrift

2.1 Praksisbrev

Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp for elever som ønsker en mer praktisk yrkesfaglig videregående opplæring, hvor det meste av opplæringen skjer i en bedrift. Opplæringsløpet fører til en standardisert grunnkompetanse – praksisbrevet. Praksisbrevet gir eleven mulighet til å søke om en ordinær læreplass, med sikte på fagbrev.

Målgruppen for ordningen er elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer og høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller spesielle opplæringsbehov. Ordningen er ikke individuelt tilpasset. Elevene i målgruppen er arbeidsorienterte, men har lite motivasjon for ordinær skole. 

En ungdom som ønsker praksisbrevordningen, må søke seg inn til videregående opplæring på vanlig måte. Praksisbrev er ikke en søkbar ordning på lik linje med ordinære utdanningsprogram, men ungdom kan melde sin interesse ved søknad om ordinært inntak. Dette skjer ved at YOU- rådgiver i ungdomsskolen tar kontakt med Godalen vgs eller Haugaland vgs for å informere om at eleven ønsker praksisbrevordning. Søknadsfrist 1. mars.

Les mer om Praksisbrevordningen på vilbli.no og Utdanningsdirektoratet

2.2 Lærekandiat

Ungdom som har, eller som blir vurdert til å ville få, utfordringer med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse, kan planlegge et opplæringsløp mot grunnkompetanse. 

Dette kan være ungdom: 

 • som har hatt spesialundervisning med avvik fra ordinær læreplan 
 • som har manglende karaktergrunnlag, eller ikke vurdering, ved overgang til opplæring i bedrift 
 • som har bestått vg1 og vg2, men som etter en samlet vurdering vil lykkes bedre med en tilpasset læreplan i bedrift  

Lærekandidater får individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen. Noen kan også ha opplæring i hele læreplanen. Målet er at lærekandidaten skal oppnå så høy kompetanse som mulig, og bli best mulig kvalifisert til arbeidslivet. Det er mulig å endre status fra lærekandidat til lærling underveis hvis det er ønskelig og realistisk.  

Vanligvis følger lærekandidater normalmodellen, som er to år i skole og to år i bedrift. Etter å ha fullført opplæring i bedrift som lærekandidat, er det også mulig å oppnå fagbrev som praksiskandidat hvis vedkommende har nok relevant praksis. 

Formidling av lærekandidater skjer via innsøking i Vigo innen 1. februar, eller fortløpende gjennom året. Kandidaten må også fylle ut et søknadsskjema om opplæringskontrakt som sendes til fylket via eDialog.  

Nytt fra høsten 2022:
Det ble tilsatt læreplasskoordinatorer ved alle de yrkesfaglige skolene som skal følge opp elever som blir vurdert til å få utfordringer med å skaffe seg læreplass. Formålet er å øke antall læreplasser og andelen som fullfører og består videregående opplæring.  De skal også kartlegge elever som vil ha større utbytte av å gå mot et grunnkompetanseløp og lærekandidatordningen. 

Les mer om lærekandidater og søknad her.  

2.3 Lærling

Fristen for å søke læreplass i Vigo er 1. mars. Det er viktig at søkeren setter ønskene opp i prioritert rekkefølge. I tillegg til å søke i Vigo må eleven søke direkte til lærebedrifter.  

Det er viktig at søkeren er tilgjengelig på e-post og telefon slik at bedriftene får kontakt. Lærlingen kan søke lån og stipend hos Lånekassen når lærekontrakten er godkjent av fylkeskommunen.  

Elever som både søker lære og påbygg vg3, må prioritere ønskene i Vigo i ønsket rekkefølge. 

Les mer om lærlingeordningen

 

2.4 Alternativ vg3 fagopplæring i skole

Kvalifiserte søkere med rett til videregående opplæring, får tilbud om alternativ vg3 fagopplæring i skole dersom søker ikke har fått tilbud om lære- eller skoleplass.  

Alternativ vg3 fagopplæring i skole er ikke et søkbart tilbud. Tilbudet som gis, er basert på ett av lærefagene innenfor det avsluttende programområdet til søker. Tilbudet blir ikke gitt til elever som har: 

 • stryk i programfag 
 • stryk i mer enn to fellesfag 
 • ikke vurdering (IV), uansett fag 

2.5 Lærlingskole

Alle lærlinger som har fått karakteren IV (ikke vurdering) i fellesfag, eller ikke har gjennomført videregående skole, får tilbud om undervisning ved lærlingskolen i de fellesfagene de mangler.  

Det gis ikke undervisningstilbud i kroppsøving, i dette faget må lærlingen meldes opp til privatisteksamen. Lærlinger som har vært oppe til eksamen og fått karakteren 1 eller IV, vil ikke få tilbud om lærlingskole i disse fagene, men må melde seg opp som privatister.   

2.6 Søke lære i annet fylke

Elever på vg2 som ønsker å søke lære i et annet fylke, må søke i Vigo til fylket det gjelder før 1. mars. Kontakt også fagopplæringen i det aktuelle fylket for å få vite deres rutiner.  

For mer informasjon kontakt seksjon opplæring i bedrift.