Søkerhåndbok for rådgivere

 1. 1 Slik søker elever skoleplass
  1. 1.1 Logg inn i Vigo med elektronisk ID
  2. 1.2 Søkere fra ungdomsskolen må ikke søke voksenopplæring
  3. 1.3 Beregning av karakterpoeng
  4. 1.4 Kan elever endre søknad?
  5. 1.5 Kan elever «gå om igjen» et år på samme utdanningsprogram?
  6. 1.6 Deltidselev og støtte fra Lånekassen
  7. 1.7 Elever som ikke kommer inn på noen av sine ønsker
  8. 1.8 Søkere uten skoleplass ved skolestart
  9. 1.9 Fortrinn for søkere til vg3 studieforberedende
  10. 1.10 Utvekslingselever som søker seg inn til vg3
  11. 1.11 Kun fremmedspråk på nivå II på Hetland vgs, St. Olav vgs og Stavanger katedralskole
  12. 1.12 Viktig informasjon til elever som søker skoleplass
  13. 1.13 Yrkesfaglige opplæringstilbud som gir studiekompetanse
  14. 1.14 Idrettstilbud
  15. 1.15 Andre studieforberedende tilbud
  16. 1.16 Tilleggsopplysninger om elever som søker til fellesinntaket
  17. 1.17 Privatskoler
  18. 1.18 Hjemmeundervisning
 2. 2 Opplæring i bedrift
  1. 2.1 Praksisbrev
  2. 2.2 Lærekandiat
  3. 2.3 Lærling
  4. 2.4 Alternativ vg3 fagopplæring i skole
  5. 2.5 Lærlingskole
  6. 2.6 Søke lære i annet fylke
 3. 3 Søke skoler i andre fylker
  1. 3.1 Gjesteelev
  2. 3.2 Prioritert gjesteelev
  3. 3.3 Søkere i grensekommuner
  4. 3.4 Sirdal vgs.
  5. 3.5 Landslinjer og landsdekkende tilbud
 4. 4 Videregående opplæring for voksne
 5. 5 Søkere med søknadsfrist 1. februar
  1. 5.1 Vedleggsskjema for søkere med fortrinnsrett og individuell behandling
  2. 5.2 Søke om ekstra skoleår for elever med rett til spesialundervisning
  3. 5.3 Søkere til fortrinnsrett eller individuell behandling må bruke riktige koder
  4. 5.4 Tilmeldingsfrist 1. oktober
 6. 6 Søknad med fortrinnsrett med frist 1. februar
  1. 6.1 Søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på vg1 (§ 6-15)
  2. 6.2 Spesialundervisning i liten gruppe H – organiseringsform hverdagslivstrening (§ 6-17)
  3. 6.3 Spesialundervisning i liten gruppe A – organiseringsform arbeidstrening (§ 6-17)
  4. 6.4 Elever med behov for fysisk tilrettelegging (§ 6-17)
  5. 6.5 Elever med behov for punktskriftsopplæring (§ 6-17)
  6. 6.6 Elever med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18)
 7. 7 Søke om individuell behandling med frist 1. februar
  1. 7.1 Endringer fra skoleåret 2024-2025
  2. 7.2 Grunnkompetanse vg1 (§ 6-22)
  3. 7.3 Grunnkompetanse vg2/vg3 (§ 6-35)
  4. 7.4 Vibemyr skoleverksted
  5. 7.5 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§§ 6-25/38)
 8. 8 Minoritetsspråklige søkere
  1. 8.1 Forberedende tilbud for minoritetsspråklige
   1. 8.1.1 Innføringskurs
   2. 8.1.2 Kombinasjonsklasser
  2. 8.2 Minoritetsspråklige søkere til vg1 (§ 6-23)
  3. 8.3 Studiespesialiserende for minoritetsspråklige (§ 6-23)
  4. 8.4 Ordinær søknad i Vigo
  5. 8.5 Søkere som mangler fødselsnummer eller vitnemål
 9. 9 Oversikt over søkergrupper, søknadsskjema og vedlegg til søknad
 10. 10 Har du spørsmål?
 11. 11 Nyttige nettsider
 12. 12 Tips for rådgivere ved bruk av  Vigo skole
  1. 12.1 Hvilke opplysninger kan skolen finne i Vigo skole?
  2. 12.2 Hvordan få oversikt over elever med meldeskjema?

7 Søke om individuell behandling med frist 1. februar

7.1 Endringer fra skoleåret 2024-2025

Søkere til grunnkompetanse etter individuell behandling § 6-22, skal søke ordinære klasser fra skoleåret 2024-2025.  I tråd med endringer vedtatt i fylkestinget, vil det ikke lenger være mulig å søke egen gruppe gjennom inntaket 1. februar. 

Søkerne setter opp sine ønsker i Vigo, og det merkes av for at søknaden gjelder individuell behandling. Vedleggsskjema skal fortsatt fylles ut og det må følge med dokumentasjon som beskriver behovet for planlagt grunnkompetanse.  Vedleggsskjema til søknad om fortrinnsrett og individuell behandling er tilgjengelig på en egen skjema- og søknadsside på Rogaland fylkeskommune sin nettside: www.rogfk.no/skjemaskole. Det vil være via dette skjemaet at all dokumentasjon skal lastes opp og eleven må logge seg på med MinID eller BankID.  

Etter at søknadene er ferdig behandlet av inntaksteamet i opplæringsavdelingen, vil det bli gjort vedtak om inntak til programområde og skole. Søker må snarest etter vedtak om skoleplass sende inn henvisning til PPT for videregående for sakkyndig vurdering og samtykke til deltakelse på overøringsmøte før skolestart. Henvisningsskjema og samtykke vil være tilgjengelig på hjemmesiden. Videre vil skolen og PP-tjenesten gjøre en individuell kartlegging av den enkelte elevs behov for tilpasset opplæring. Kartleggingen vil skje i samarbeid med elev og foresatte, og danne utgangspunkt for midlertidig organiseringsform inntil sakkyndig vurdering er utarbeidet.

Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven bør få hele eller deler av sin opplæring organisert i mindre gruppe, så vil skolen organisere dette til det beste for eleven. Et hovedmål er at alle elever som kan, skal inkluderes i størst mulig grad i ordinære opplæringstilbud. Fokus på hver enkelt elevs sluttkompetanse blir sentralt i dette arbeidet.

7.2 Grunnkompetanse vg1 (§ 6-22)

Elever som har hatt spesialundervisning i grunnskolen og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene, kan ikke konkurrere med sine karakterpoeng. Disse elevene kan søke grunnkompetanse, og tas inn etter individuell behandling i inntaket. Disse elevene går mot planlagt grunnkompetanse med individuell opplæringsplan i ett eller flere fag.  

Søkere etter denne paragrafen må søke på grunnkodene til vg1 i Vigo, og fylle ut elektronisk vedleggsskjema på www.rogfk.no/skjemaskole.

7.3 Grunnkompetanse vg2/vg3 (§ 6-35)

Dette gjelder søkere som får spesialundervisning og ikke karakter i ett eller flere fag, og som går mot planlagt grunnkompetanse. Disse kan tas inn på høyere nivå på grunnlag av individuell vurdering og etter sakkyndig vurdering.

Skolen må legge ved en anbefaling om at eleven kvalifiserer til inntak på neste nivå (vg2/vg3). 

7.4 Vibemyr skoleverksted

Søkere som ønsker å få vurdert hele eller deler av sin opplæring ved Vibemyr skoleverksted, må søke skoleplass på Gand vgs, på Vigo. Dette ønsket må komme tydelig frem i vedlegg til søknaden. 

7.5 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§§ 6-25/38)

Søkere til § 6-25 (vg1) og § 6-38 (vg2/vg3/vg4) søker til ordinære klasser. De må dokumentere tungtveiende grunner, og at de har et særlig behov for å bli behandlet individuelt. Eventuelle diagnoser eleven har, kvalifiserer ikke i seg selv til individuell behandling av søknaden.  Det stilles ikke krav til vedtak om spesialundervisning. 

Eksempler på tungtveiende grunner kan være betydelig funksjonsfall forårsaket av fysisk eller psykisk sykdom, eller vedtak fra barnevernet om hasteflytting. 

Ved funksjonsfall har noe skjedd som gjør at elevens karakterer som han eller hun skulle konkurrere med i inntaket har blitt lavere enn det man ellers kunne forvente. I slike tilfeller må eleven sende inn karakterutskrift fra tidligere skoleår for å dokumentere karakterfallet. 

Ved søknad om § 6-38 til samme skole som eleven har gått vg1 og/eller vg2 på, er det viktig at avgiverskolen legger ved en anbefaling om videre plass ved samme skole.  Søknaden må begrunnes. 

Viktig! Hvis søknaden om individuell behandling etter §§ 6-25/38 blir innvilget, får mottakerskolen  beskjed fra inntakskontoret i mai, slik at det er god tid til å gjøre nødvendige forberedelser før skolestart. Eleven får inntaksvedtaket gjennom fellesinntaket i juli. Søkere som ikke svarer på tilbudet på Vigo, mister skoleplassen. Ungdommen bør derfor legge inn forhåndssvar i Vigo i løpet av juni.