Søkerhåndbok for rådgivere

 1. 1 Slik søker elever skoleplass
  1. 1.1 Logg inn i Vigo med elektronisk ID
  2. 1.2 Søkere fra ungdomsskolen må ikke søke voksenopplæring
  3. 1.3 Beregning av karakterpoeng
  4. 1.4 Kan elever endre søknad?
  5. 1.5 Kan elever «gå om igjen» et år på samme utdanningsprogram?
  6. 1.6 Deltidselev og støtte fra Lånekassen
  7. 1.7 Elever som ikke kommer inn på noen av sine ønsker
  8. 1.8 Søkere uten skoleplass ved skolestart
  9. 1.9 Fortrinn for søkere til vg3 studieforberedende
  10. 1.10 Utvekslingselever som søker seg inn til vg3
  11. 1.11 Kun fremmedspråk på nivå II på Hetland vgs, St. Olav vgs og Stavanger katedralskole
  12. 1.12 Viktig informasjon til elever som søker skoleplass
  13. 1.13 Yrkesfaglige opplæringstilbud som gir studiekompetanse
  14. 1.14 Idrettstilbud
  15. 1.15 Andre studieforberedende tilbud
  16. 1.16 Tilleggsopplysninger om elever som søker til fellesinntaket
  17. 1.17 Privatskoler
  18. 1.18 Hjemmeundervisning
 2. 2 Opplæring i bedrift
  1. 2.1 Praksisbrev
  2. 2.2 Lærekandiat
  3. 2.3 Lærling
  4. 2.4 Alternativ vg3 fagopplæring i skole
  5. 2.5 Lærlingskole
  6. 2.6 Søke lære i annet fylke
 3. 3 Søke skoler i andre fylker
  1. 3.1 Gjesteelev
  2. 3.2 Prioritert gjesteelev
  3. 3.3 Søkere i grensekommuner
  4. 3.4 Sirdal vgs.
  5. 3.5 Landslinjer og landsdekkende tilbud
 4. 4 Videregående opplæring for voksne
 5. 5 Søkere med søknadsfrist 1. februar
  1. 5.1 Vedleggsskjema for søkere med fortrinnsrett og individuell behandling
  2. 5.2 Søke om ekstra skoleår for elever med rett til spesialundervisning
  3. 5.3 Søkere til fortrinnsrett eller individuell behandling må bruke riktige koder
  4. 5.4 Tilmeldingsfrist 1. oktober
 6. 6 Søknad med fortrinnsrett med frist 1. februar
  1. 6.1 Søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på vg1 (§ 6-15)
  2. 6.2 Spesialundervisning i liten gruppe H – organiseringsform hverdagslivstrening (§ 6-17)
  3. 6.3 Spesialundervisning i liten gruppe A – organiseringsform arbeidstrening (§ 6-17)
  4. 6.4 Elever med behov for fysisk tilrettelegging (§ 6-17)
  5. 6.5 Elever med behov for punktskriftsopplæring (§ 6-17)
  6. 6.6 Elever med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18)
 7. 7 Søke om individuell behandling med frist 1. februar
  1. 7.1 Endringer fra skoleåret 2024-2025
  2. 7.2 Grunnkompetanse vg1 (§ 6-22)
  3. 7.3 Grunnkompetanse vg2/vg3 (§ 6-35)
  4. 7.4 Vibemyr skoleverksted
  5. 7.5 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§§ 6-25/38)
 8. 8 Minoritetsspråklige søkere
  1. 8.1 Forberedende tilbud for minoritetsspråklige
   1. 8.1.1 Innføringskurs
   2. 8.1.2 Kombinasjonsklasser
  2. 8.2 Minoritetsspråklige søkere til vg1 (§ 6-23)
  3. 8.3 Studiespesialiserende for minoritetsspråklige (§ 6-23)
  4. 8.4 Ordinær søknad i Vigo
  5. 8.5 Søkere som mangler fødselsnummer eller vitnemål
 9. 9 Oversikt over søkergrupper, søknadsskjema og vedlegg til søknad
 10. 10 Har du spørsmål?
 11. 11 Nyttige nettsider
 12. 12 Tips for rådgivere ved bruk av  Vigo skole
  1. 12.1 Hvilke opplysninger kan skolen finne i Vigo skole?
  2. 12.2 Hvordan få oversikt over elever med meldeskjema?

6 Søknad med fortrinnsrett med frist 1. februar

6.1 Søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på vg1 (§ 6-15)

Vilkår som må være oppfylt for å kunne søke: 

 • Søkeren må ha et omfattende behov for spesialundervisning.   
 • Søkeren har behov for inntak til et særskilt utdanningsprogram innenfor et ordinært opplæringsløp. Her kreves det en sakkyndig vurdering (§ 6–16 i forskrift til opplæringsloven). Det er den fylkeskommunale PP-tjenesten som er sakkyndige instans.   
 • Det må begrunnes hvorfor vanskene til søkeren gjør at valg av utdanningsprogram har svært mye å si for muligheten han/hun har til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Dersom det er sannsynlig at søkeren kan fullføre 3 utdanningsprogram, har han/hun ikke fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram. 
 • Søkeren har rett til inntak til det særskilt valgte utdanningsprogrammet på Vg1 hvis han/hun har søkt på grunnlag av, og i samsvar med den sakkyndige vurderingen.   

Søkere til § 6-15 bør prioritere tre utdanningsprogram på søknadsskjemaet i tilfelle han/hun ikke får innvilget fortrinnsrett. 

6.2 Spesialundervisning i liten gruppe H – organiseringsform hverdagslivstrening (§ 6-17)

Noen elever med svært omfattende hjelpebehov får størst utbytte av opplæring i små grupper. Elevene har ulike grader av funksjonshemninger; store og sammensatte og/eller spesifikke lærevansker. Søkere til § 6-17 har rett til ett av tre søkte utdanningsprogram. 

Undervisningen foregår i små grupper i spesielt tilrettelagte undervisningslokaler. Opplæringen består av å trene på aktiviteter i dagliglivet med tanke på at eleven skal kunne delta mest mulig selvstendig i framtidige bo- og fritidssituasjoner, dagsenter eller andre arbeidslignende aktiviteter. 

Denne organiseringsformen avviker fra ordinær opplæring i alle fag, og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Sluttkompetansen er grunnkompetanse, og eleven får et kompetansebevis som dokumenterer opplæringen fra videregående skole. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan.   

Elever fra grunnskolen som skal søke dette tilbudet må søke tre prioriterte utdanningsprogram til vg1. Elever som søker tilbudet videre til andre eller tredje år, vil få opp riktig kode i Vigo. 

Organiseringsform hverdagslivstrening er knyttet opp til utdanningsprogrammene ved de skolene som vises i tabellen under. Husk riktig skole- og programkode. 

Spesialundervisning i liten gruppe H – organiseringsform hverdagslivstrening
Skole BA FD  DT HO NA RM SR TP ID ME ST
Bryne vgs X X X X
Dalane vgs X X X
Jåttå vgs X X X X X
Karmsund vgs X X X X
Strand vgs X X X X
Åkrehamn vgs X X X X X X
BA – BABAT1 = bygg- og anleggsteknikk, DT – DTDTH1 = håndverk, design og produktutvikling, EL – ELELE1 = elektro og datateknologi, FD – FDFBI1 = frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign, ID – IDRET1 = idrettsfag, IM – IMIKM1 = informasjonsteknologi og medieproduksjon, HO – HSHSF1 = helse- og oppvekstfag, KD – KDKDA1 = kunst, design og arkitektur, MD – MDMDD1 = 1- musikk, ME – MEMOK1 = medier og kommunikasjon, NA – NANAB1 = naturbruk, RM – RMRMF1 = restaurant- og matfag, SR – SRSSR1 = salg, service og reiseliv, ST – STUSP1 = studiespesialisering, TP – TPTIP1 = teknologi- og industrifag.

6.3 Spesialundervisning i liten gruppe A – organiseringsform arbeidstrening (§ 6-17)

Enkelte elever med spesielle behov knyttet til læring og sosiale utfordringer trenger mer tilrettelegging enn det som tilbys i ordinære klasser. Elevene har generelle, sammensatte og spesifikke lærevansker, og behov for at opplæringen organiseres i mindre grupper. Opplæringen består av å trene på daglige gjøremål, og på arbeidssituasjoner som skal forberede elevene på framtidig tilrettelagt arbeid eller arbeidslignende aktiviteter.    

Denne organiseringsformen avviker fra ordinær opplæring i alle fag, og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Sluttkompetansen er grunnkompetanse med kompetansebevis som dokumenterer den opplæringen eleven har gjennomgått i videregående skole. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan. 

Elever fra grunnskolen som skal søke dette tilbudet må søke tre prioriterte utdanningsprogram til vg1. Elever som søker tilbudet videre til andre eller tredje år, vil få opp riktig kode i Vigo. 

Organiseringsform arbeidstrening er knyttet opp til utdanningsprogrammene ved de skolene som viser i tabellen under. Husk riktig skole- og programkode.    

Spesialundervisning i liten gruppe A – organiseringsform arbeidstrening
Skole BA DT EL FD IM HO NA RM SR TP ID KD MD ME ST
Bergeland vgs X X X X X X X X X
Bryne vgs X X X X X X X
Dalane vgs X X X
Gand vgs X X X X
Haugaland vgs X X X X X X X X X X
Jåttå vgs X X X X X
Karmsund vgs X X X X X X
Randaberg vgs X X X X X X X
Sauda vgs X X X X X X
Strand vgs X X X X X
Vågen vgs X
Øksnevad vgs X X
Ølen vgs X X X X
Åkrehamn vgs X X X X X X
BA – BABAT1 = bygg- og anleggsteknikk, DT – DTDTH1 = håndverk, design og produktutvikling, EL – ELELE1 = elektro og datateknologi, FD – FDFBI1 = frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign, ID – IDRET1 = idrettsfag, IM – IMIKM1 = informasjonsteknologi og medieproduksjon, HO – HSHSF1 = helse- og oppvekstfag, KD – KDKDA1 = kunst, design og arkitektur, MD – MDMDD1 = 1- musikk, ME – MEMOK1 = medier og kommunikasjon, NA – NANAB1 = naturbruk, RM – RMRMF1 = restaurant- og matfag, SR – SRSSR1 = salg, service og reiseliv, ST – STUSP1 = studiespesialisering, TP – TPTIP1 = teknologi- og industrifag.

      

 

6.4 Elever med behov for fysisk tilrettelegging (§ 6-17)

Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov (opplæringsloven § 9a). En del funksjonshemmede elever har behov for spesielt utstyr eller spesielle hjelpemidler for å kunne gjennomføre opplæringen. Det kan dreie seg om hjelpemidler som tar stor plass, og utstyr som eleven låner fra NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidlene skal følge eleven ved overgangen fra grunnskolen til den videregående skolen.    

Det er viktig at skolen så tidlig som mulig får melding om elever som har behov for fysisk tilrettelegging og eventuelt andre fysiske behov som har betydning for opplæringstilbudet.  Slik kan skolene sørge for at nødvendig utstyr og eventuell ombygging er klart når eleven begynner ved skolen.  

6.5 Elever med behov for punktskriftsopplæring (§ 6-17)

Sterkt svaksynte og blinde elever har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler (opplæringsloven § 3-10).  

Elevene har også rett til nødvendig opplæring i å komme seg til, fra og rundt på skolen. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring skal en sakkyndig vurdere elevens behov. Den sakkyndige vurderingen skal legges ved søknaden om inntak til videregående opplæring. 

6.6 Elever med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18)

Ungdom som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 som har tegnspråk som første språk, har rett til å velge videregående opplæring i et tegnspråklig miljø, eller rett til å velge å bruke tolk i ordinære videregående skoler. Retten er avgrenset til de utdanningsprogrammene og programområdene som skolen tilbyr. 

Knutepunktskoler for hørselshemmede

Knutepunktskoler er ordinære fylkeskommunale videregående skoler som har tilrettelagt opplæringstilbud for døve og sterkt tunghørte elever. Hetland videregående skole er knutepunktskolen for hørselshemmede i Rogaland. Skolen er tilrettelagt spesielt med tanke på hørselshemmede elever. Det er tatt spesielt hensyn til mulighetene for organisering i mindre grupper, og god lydteknisk tilrettelegging for elever som har cochleaimplantat (CI) eller høreapparat.  

Elever som har behov for tolk, får tilbud om det. Skolen gir opplæring i og på tegnspråk i fellesfagene norsk, engelsk og tegnspråk. Deler av opplæringstilbudet blir gitt med tolk.  

Ønsker du andre programfag enn det Hetland kan tilby, må du søke direkte til den skolen som har disse fagene. Hørselsfaglig avdeling oppretter samarbeid med skolen, og tolker fra Hetland kommer til skolen og tolker fagene der.  

I fag hvor det er egne læreplaner for døve og sterkt tunghørte, gir lærere fra Hetland vgs. undervisningen på tegnspråk.   

Sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten skal blant annet ta stilling til   

 • søkerens behov for å få opplæring i og på tegnspråk etter opplæringslovens § 3-9.
 • om søkeren har andre vansker utover hørselshemningen, slik at det kan være behov for spesialundervisning (opplæringslova § 5-1)  
 • om det er behov for opplæring utover tre år (opplæringslova § 3-1, femte ledd) 

Les mer om Hetland vgs. som knutepunktskole her.