Søkerhåndbok for rådgivere

 1. 1 Slik søker elever skoleplass
  1. 1.1 Logg inn i Vigo med elektronisk ID
  2. 1.2 Søkere fra ungdomsskolen må ikke søke voksenopplæring
  3. 1.3 Beregning av karakterpoeng
  4. 1.4 Kan elever endre søknad?
  5. 1.5 Kan elever «gå om igjen» et år på samme utdanningsprogram?
  6. 1.6 Deltidselev og støtte fra Lånekassen
  7. 1.7 Elever som ikke kommer inn på noen av sine ønsker
  8. 1.8 Søkere uten skoleplass ved skolestart
  9. 1.9 Fortrinn for søkere til vg3 studieforberedende
  10. 1.10 Utvekslingselever som søker seg inn til vg3
  11. 1.11 Kun fremmedspråk på nivå II på Hetland vgs, St. Olav vgs og Stavanger katedralskole
  12. 1.12 Viktig informasjon til elever som søker skoleplass
  13. 1.13 Yrkesfaglige opplæringstilbud som gir studiekompetanse
  14. 1.14 Idrettstilbud
  15. 1.15 Andre studieforberedende tilbud
  16. 1.16 Tilleggsopplysninger om elever som søker til fellesinntaket
  17. 1.17 Privatskoler
  18. 1.18 Hjemmeundervisning
 2. 2 Opplæring i bedrift
  1. 2.1 Praksisbrev
  2. 2.2 Lærekandiat
  3. 2.3 Lærling
  4. 2.4 Alternativ vg3 fagopplæring i skole
  5. 2.5 Lærlingskole
  6. 2.6 Søke lære i annet fylke
 3. 3 Søke skoler i andre fylker
  1. 3.1 Gjesteelev
  2. 3.2 Prioritert gjesteelev
  3. 3.3 Søkere i grensekommuner
  4. 3.4 Sirdal vgs.
  5. 3.5 Landslinjer og landsdekkende tilbud
 4. 4 Videregående opplæring for voksne
 5. 5 Søkere med søknadsfrist 1. februar
  1. 5.1 Vedleggsskjema for søkere med fortrinnsrett og individuell behandling
  2. 5.2 Søke om ekstra skoleår for elever med rett til spesialundervisning
  3. 5.3 Søkere til fortrinnsrett eller individuell behandling må bruke riktige koder
  4. 5.4 Tilmeldingsfrist 1. oktober
 6. 6 Søknad med fortrinnsrett med frist 1. februar
  1. 6.1 Søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på vg1 (§ 6-15)
  2. 6.2 Spesialundervisning i liten gruppe H – organiseringsform hverdagslivstrening (§ 6-17)
  3. 6.3 Spesialundervisning i liten gruppe A – organiseringsform arbeidstrening (§ 6-17)
  4. 6.4 Elever med behov for fysisk tilrettelegging (§ 6-17)
  5. 6.5 Elever med behov for punktskriftsopplæring (§ 6-17)
  6. 6.6 Elever med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-18)
 7. 7 Søke om individuell behandling med frist 1. februar
  1. 7.1 Endringer fra skoleåret 2024-2025
  2. 7.2 Grunnkompetanse vg1 (§ 6-22)
  3. 7.3 Grunnkompetanse vg2/vg3 (§ 6-35)
  4. 7.4 Vibemyr skoleverksted
  5. 7.5 Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§§ 6-25/38)
 8. 8 Minoritetsspråklige søkere
  1. 8.1 Forberedende tilbud for minoritetsspråklige
   1. 8.1.1 Innføringskurs
   2. 8.1.2 Kombinasjonsklasser
  2. 8.2 Minoritetsspråklige søkere til vg1 (§ 6-23)
  3. 8.3 Studiespesialiserende for minoritetsspråklige (§ 6-23)
  4. 8.4 Ordinær søknad i Vigo
  5. 8.5 Søkere som mangler fødselsnummer eller vitnemål
 9. 9 Oversikt over søkergrupper, søknadsskjema og vedlegg til søknad
 10. 10 Har du spørsmål?
 11. 11 Nyttige nettsider
 12. 12 Tips for rådgivere ved bruk av  Vigo skole
  1. 12.1 Hvilke opplysninger kan skolen finne i Vigo skole?
  2. 12.2 Hvordan få oversikt over elever med meldeskjema?

1 Slik søker elever skoleplass

1.1 Logg inn i Vigo med elektronisk ID

Vigo åpner for søknadsregistrering i begynnelsen av januar.  

Alle elever som skal søke skole eller læreplass på vigo.no,  må logge inn med elektronisk ID. De kan velge mellom følgende elektroniske ID-er: MinID, BankID, Buypass og Commfides.

eid.difi.no får man hjelp og brukerstøtte til de elektroniske ID-ene. Brukerstøtte kan også kontaktes på telefon 80 03 03 00 eller på mail brukerstotte@digdir.no.

Dersom elevene ikke har MinID, kan de bestille det på eid.difi/no/nb/minid
Merk: elevene må selv bestille aktiviseringsbrev for å få MinID.  Les mer og bestill aktiveringsbrev.

Mangler elever norsk personnummer eller av andre grunner ikke får søkt via vigo, ta kontakt med opplæringsavdelingen på mail inntak@rogfk.no eller telefon 51 51 69 00.

1.2 Søkere fra ungdomsskolen må ikke søke voksenopplæring

På sidene til Vigo: Søkerne skal logge seg inn på "Videregående opplæring i skole/bedrift". 

Husk å informere søkere fra ungdomsskolen om at de ikke må registrere noe under søking til voksenopplæring.

1.3 Beregning av karakterpoeng

Etter at grunnskolen gikk fra 15 til 14 fag, ble antall tellende karakterer i poengberegningen endret fra åtte til sju. Det betyr at en søker må ha karakter i sju fag eller mer for at det skal dannes en karakterpoengsum. Valgfag teller med én karakter, gjennomsnittet av alle valgfag. 

Les mer om poengberegning i artikkelen “Inntaksregler og poengberegning” på vilbli.

1.4 Kan elever endre søknad?

NYTT fra 2024: Ny hovedregel er ingen endring av søknader etter søknadsfrist. Dette gjelder både søkere med frist 1. februar og ordinær søknadsfrist 1. mars.

Unntaket er dersom det foreligger tungtveiende medisinske, sosiale eller pedagogiske grunner. Dette må dokumenteres og siste frist for å endre etter disse forutsetningene, er 1. mai. 

Dette kan være at søker:  

 • har vedtak om flytting gjort av barnevernet som for eksempel fører til at søkeren får urimelig lang reisevei til søkte skoler. 
 • ikke lenger er kvalifisert til det som ble søkt innen søknadsfrist (Vg2/Vg3).   
 • har hatt et betydelig funksjonsfall som gjør at søkeren ikke kan delta i programfag, på de vilkårene som kreves i det utdanningsprogrammet som er søkt, innen søknadsfrist.   

Søknader som ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil ikke bli endret. Eventuelle søknader med dokumentasjon skal sendes til seksjon dimensjonering og inntak via e-dialog. Endring av søknad etter søknadsfrist er ikke en rettighet, og det er derfor ikke klagerett. 

1.5 Kan elever «gå om igjen» et år på samme utdanningsprogram?

Elever kan søke plass på samme programområde som de har gått tidligere. De kan bare ta fag som de har karakter 1 eller IV (ikke vurdering) fra tidligere, og må søke fritak for beståtte fag.  

Elever kan ikke gå om igjen fag som de allerede har bestått for å forbedre karakteren. Elever som ønsker å forbedre karakterer må melde seg opp som privatist.  

1.6 Deltidselev og støtte fra Lånekassen

Alle elever i videregående opplæring med ungdomsrett får fulltidsstøtte fra Lånekassen, uavhengig av hvor stor kursprosent de har.  

1.7 Elever som ikke kommer inn på noen av sine ønsker

Søkere til vg1 som ikke kommer inn på noen av sine ønskede skoler, vil få plass på et av tre ønskede programområder, men på en annen skole.  

Kvalifiserte søkere til vg2 som ikke kommer inn på noen av sine ønsker, får tildelt et opplæringstilbud på et programområde og en skole de er kvalifisert for.  

Søkere har ikke rett til inntak på en bestemt skole, og kan dermed ikke klage på skoleplasseringen (§ 6-10 i forskrift til opplæringsloven).

1.8 Søkere uten skoleplass ved skolestart

Noen søkere står uten skoleplass ved skolestart. Dette kan være fordi de har takket nei til en skoleplass fordi de ønsker å stå på venteliste på et lavere ønske. Dette er ikke mulig, og søkeren kan da bli stående helt uten skoleplass. Disse søkerne må selv kontakte ønskede skoler for å sette seg på venteliste. Oversikt over ledige skoleplasser vil bli publisert i begynnelsen av august på hjemmesiden til Rogaland fylkeskommune.

1.9 Fortrinn for søkere til vg3 studieforberedende

Elever som i nåværende skoleår går vg2 studieforberedende programområder, har fortrinnsrett ved inntak til vg3 på samme programområde og ved samme skole det påfølgende skoleåret. Dette gjelder dersom de har søkt dette som første ønske, og de er kvalifisert etter inntaksforskriften (se lokal inntaksforskrift § 5).   

1.10 Utvekslingselever som søker seg inn til vg3

Søkere med opplæringsrett og som er elev ved en skole i utlandet, prioriteres ved inntak etter søkere som har fullført og bestått vg2 som fulltidselev ved den prioriterte skolen.  

Utvekslingselever prioriteres før søkere som ønsker å bytte skole og før søkere som har tatt ut et friår (se lokal inntaksforskrift §14).  

1.11 Kun fremmedspråk på nivå II på Hetland vgs, St. Olav vgs og Stavanger katedralskole

Disse skolene tilbyr bare fremmedspråk på nivå II. Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (fransk, spansk eller tysk) vil ikke kunne oppnå studiekompetanse dersom de søker og kommer inn på skoler som bare tilbyr fremmedspråk på nivå II.  

Et unntak kan være elever som har et annet morsmål enn norsk, og velger å ta morsmålet som privatist. Se udir.no for oversikt over fremmedspråk for privatister. Eleven må kontakte privatistkontoret for å finne ut om det blir avlagt privatisteksamen i morsmålet i Rogaland. 

1.12 Viktig informasjon til elever som søker skoleplass

Før inntak

 1.  Alle søkere med ungdomsrett i Rogaland må søke skoletilbud i Rogaland. 

  Søkere bosatt i grensekommunene mot Agder og Vestland kan i tillegg søke skoleplass i disse fylkene med ungdomsrett. Kun skoler tilhørende Rogaland er søkbare i Rogalands Vigo.   
   
 2. Rekkefølgen er bindende. 

  Ønskerekkefølgen som settes opp i søknaden er bindende gjennom hele inntaket.  Søkeren må ikke sette opp skoleønsker som innebærer geografisk flytting, hvis flytting er uaktuelt. 
   
 3. Søkere til vg1 har rett til ett av tre utdanningsprogram. Søkeren bør derfor registrere tre utdanningsprogram i søknaden på vigo.no. 
   
 4. Rett til plass på samme utdanningsprogram.

  Kvalifiserte søkere til vg2 har rett til plass på et programområde innenfor det utdanningsprogrammet de har fullført på Vg1. Søkere til vg2 bør også registrere tre programområder og tre skoler for hvert ønske hvis det er mulig. 
   
 5.  Frist for å endre opplysninger. 

  Opplysninger om telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse kan endres fram til 1. juli. Hvis søkeren har feil mobilnummer registrert, kan hun/han risikere å gå glipp av viktig informasjon fra fylkeskommunen om sin søknad.
   
 6. De som ikke overholder søknadsfristen. 

  Søkere som ikke overholder søknadsfristene, kan ikke regne med å få sin søknad behandlet.   
   

  Etter inntak

 1. Søkeren får SMS når inntaket er klart. 
   
  Etter første inntak i begynnelsen av juli blir det sendt SMS til det mobilnummeret søkeren har oppgitt i Vigo. Søkeren må registrere svar på Vigo innen svarfristen. Det blir sendt ny SMS til de som får plass etter andre inntak i månedsskiftet juli/august.
   
 2. Alle må svare på tilbud om skoleplass. 

  Alle må svare på tilbud om skoleplass/venteplass, også de som takker nei til tilbud. Etter svarfrist blir det sendt purring på SMS til de som ikke har svart.
   
 3. Søkere som ikke svarer, mister plassen. 

  Søkere som ikke svarer innen fristen blir strøket fra inntaket og mister tildelt skoleplass/ventelisteplass. De har ikke krav på nytt tilbud.
   
 4. Søkere på venteliste 

  Alle søkere får oppgitt hvor de står på venteliste på alle høyere ønsker enn der de har fått tilbud. Det er ikke mulig å stå på venteliste til lavere ønsker. Dersom søkeren får tilbud om skoleplass og samtidig ønsker å stå på venteliste til høyere ønsker, faller den tilbudte skoleplassen automatisk bort dersom søkeren får tilbud om skoleplass på høyere ønske. 
   
 5. På ventelistene vil søkere med ungdomsrett gå foran andre søkere . Søkere som ikke møter opp første skoledag, mister tildelt plass. 

  I tråd med den lokale inntaksforskriften (§ 21), mister elever som uteblir første skoledagskole plassen. Dette gjelder dersom det ikke er gjort avtale med skolen om permisjon og lignende.  Søkeren kan sjekke skolens hjemmeside for mer informasjon om tidspunkt for skolestart. 

1.13 Yrkesfaglige opplæringstilbud som gir studiekompetanse

Yrkesfag med studiekompetanse (YSK) 

Yrkesfag med studiekompetanse er en 4-årig opplæring i skole og bedrift ved utdanningsprogrammene teknologi- og industrifag, bygg og anleggsfag, elektro- og datateknologi og studiespesialisering. Etter fire år på YSK har elevene både fagbrev og studiekompetanse med fordypning i realfag.    

 • Tilbud ved Sauda vgs: Teknologi- og industrifag. Kontakt Sauda vgs for mer informasjon om dette tilbudet.
 • Tilbud ved Dalane vgs: Teknologi- og industrifag, bygg og anleggsfag, elektro- og datateknologi. Kontakt Dalane vgs for mer informasjon om dette tilbudet.

Les mer om yrkesfag med studiekompetanse på Sauda vgs sine sider 

Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse 

Høsten 2022 ble to vg1-klasser ved Bergeland vgs konvertert til vg1 helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse. Tilbudet videreføres på vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA) og vg2 helsearbeiderfag (HEA) til dette treårige løpet. 

På helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse vil to år på et yrkesfaglig program kombineres med ett år påbygg. Elevene er sikret skoleplass alle tre årene dersom de er kvalifiserte. I praksis får elevene fag fra påbygg i tillegg til fagene som tilbys på vg1 og vg2 innenfor utdanningsprogrammet, men programfagene og fellesfagene fordeles utover alle tre årene, slik at løpet ikke skal bli for teoritungt.  

Elever som har fullført og bestått dette tilbudet har oppnådd studiekompetanse, og kan søke seg videre til universiteter og høyskoler. De er også kvalifiserte til å søke læreplass, men har ikke rett på dette. Tilbudet er svært aktuelt for elever som ønsker å søke seg videre til f.eks. sykepleier-, vernepleier- eller førskolelærerutdanning. 

Det vil ikke være mulig å hoppe av underveis i dette løpet, med mindre man starter på nytt vg1. Grunnen er at fag fra alle tre år blandes for at tredje år ikke skal bli for teoritungt. 

Naturbruk med dyrekunnskap

Øksnevad vgs har tilbud om Naturbruk med dyrekunnskap. I løpet av tre år får elevene realfagskompetanse og praksis med dyr. Elevene må fullføre tre år på samme program. Søkekode i Vigo er NANAB1N-D-. 

Les mer om naturbruk med dyrekunnskap 

Automasjon og robotikk med studiekompetanse. 

Høsten 2023 konverterte Godalen vgs én klasse vg1 elektro og datateknologi til et nytt 3- årig tilbud med automasjon og robotikk med studiekompetanse.

Dette er et løp som gir spesiell studiekompetanse etter tre år (realfagsfordypning), samtidig som elevene får både teoretisk og praktisk kunnskap om elektro, automatisering og robotikk.

Automasjon og robotikk med studiekompetanse er et yrkesfaglig utdanningsløp som har mye til felles med dobbelkompetanseløpene: Det kvalifiserer elevene for høyskole og universitet, samtidig som det kvalifiserer for opptak til vg3 automatisering eller læretid innen automatiseringsfaget etter tre år i skole.

1.14 Idrettstilbud

Idrettsfag, tilleggspoeng  

Søkere til utdanningsprogrammet vg1 idrettsfag kan få 7 eller 15 tilleggspoeng, avhengig av nivået de har i idretten. Vedleggsskjema må fylles ut og attesteres av en krets eller et forbund for at søkeren skal få tilleggspoeng. Denne dokumentasjonen må de sende til skolen de har som først ønske på idrettsfag.  

Skjema for tilleggspoeng er tilgjengelig på www.rogfk/skjemaskole, samt på den enkelte skoles hjemmeside. Frist for å sende inn vedleggsskjema er 1. april. 

Talenter mot toppen (TMT)  

Talenter mot toppen (TMT) tilbys ved St. Svithun vgs. (studiespesialisering) og Jåttå vgs. (vg1 bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag). Svithun tilbyr kun fremmedspråk på nivå II på TMT.

Elever som søker dette tilbudet må, i tillegg til å velge programområde og skole, huske å krysse av i feltet for TMT i det elektroniske søknadsskjemaet. Elevene må også sende inn vedleggsskjema til St. Svithun vgs. Søkere som mangler dette skjemaet blir ikke vurdert.  Vedleggsskjema er tilgjengelig på www.rogfk/skjemaskole, samt på skolens egen nettside.

Les mer om Talenter mot toppen, samt finn vedleggsskjema på St. Svithun vgs. sine egen nettsider 

Toppidrett  

St. Svithun vgs tilbyr studiespesialisering med toppidrett. Søkere sender inn skjema fra skolens hjemmeside. St. Svithun tilbyr kun fremmedspråk på nivå II på Toppidrett.

Haugaland vgs tilbyr yrkesfag med toppidrett på utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, og bygg- og anleggsteknikk. Elever som søker yrkesfag med toppidrett på Haugaland vgs. må fylle ut og sende inn skjema som ligger på skolens hjemmeside. 

Jåttå vgs tilbyr yrkesfag med toppidrett på utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, og bygg- og anleggsteknikk. Søkere til toppidrett ved Jåttå vgs sender ikke inn skjema for å dokumentere ferdighetsnivå.  

Det er samme kodene for å søke TMT og toppidrett, BABAT1--T- og HSHSF1--T-. 

Toppvolley Norge (TVN) 

Toppvolley Norge er et tilbud for elever fra hele landet. Det tilbys ved Sauda vgs., i avdelingen på Sand. Tilbudet gjelder hovedsakelig for studiespesialisering. Søkere bør ha et ønske om ferdigheter på internasjonalt juniornivå. 

Søkere til TVN registrerer søknaden hos Vigo, og fyller i tillegg ut og sender inn et vedleggsskjema fra Toppvolley Norge.

Les mer om tilbudet, samt finn vedleggsskjema på Toppvolley Norge sine egne nettsider

1.15 Andre studieforberedende tilbud

 International Baccalaureate (IB)

Søkere til Vg2 IB på St. Olav vgs eller Vardafjell vgs registrerer dette ønsket i Vigo. I tillegg sender søkeren et eget vedleggsskjema direkte til skolen. Skjemaet ligger på skolens hjemmesider.   

Bare søkere som har gjennomført Vg2 IB er kvalifisert til å søke Vg3 IB. Søkere til Vg3 IB trenger ikke å fylle ut vedleggsskjema. 

Les mer om International Baccalaureate i denne lokale artikkelen til Rogaland fylkeskommune på vilbli.no  

Musikk, dans og drama, tilleggspoeng  

Søkere til Vg1 musikk, dans og drama skal ikke fylle ut eget vedleggsskjema. Alle primærsøkere blir kontaktet av skolen de har satt opp som første ønske. De får tilbud om å delta på en ferdighetsprøve som viser hvilket nivå de er på i fordypningen de har søkt på. Deltakerne kan få 0, 7 eller 15 tilleggspoeng.

Møllehagen og Hollenderhaugen skolesenter 

Søkere til Møllehagen eller Hollenderhaugen skal ha en behandler i psykiatrien som støtter søknaden. Elever kan ikke søke til dette tilbudet i vigo.  

Søknadsfristen er 1. april, med inntak i juli. En uttalelse fra den behandlingsansvarlige må legges ved søknaden, og denne må inneholde en vurdering av behovet for et tilbud ved ett av skolesentrene, og hvilken faglig progresjon som er mulig. Alle som søker om inntak til et av skolesentrene innen 1. april, må også søke ordinær skoleplass i vigo innen søknadsfristen (1. februar/1. mars). 

For søknadsskjema og informasjon om søking, se skolesentrene sine egne nettsider:

Møllehagen skolesenter 

Hollenderhaugen skolesenter 

1.16 Tilleggsopplysninger om elever som søker til fellesinntaket

For å forebygge frafall i videregående opplæring, er det i forslag til ny opplæringslov en plikt for kommunen og fylkeskommunen å samarbeide om elevens overgang fra grunnskole til videregående.  

Søkere som skal gå i ordinære klasser, og som har behov som den videregående skolen bør kjenne til, skal søke innen 1. mars med meldeskjema. Vedlegg lastes opp elektronisk før skjemaet sendes inn, det er derfor lurt å ha tilgang til alle vedlegg elektronisk før man starter søknadsprosessen.  Meldeskjema finner du på www.rogfk.no/skjemaskole.

Vær obs på at dokumentasjon som er sendt inn sammen med tidligere års skolesøknad, ikke følger elevens søknad til nytt skoleår på ny skole. 

I søknaden i Vigo kan avgiverskole merke av for en eller flere av disse: 

 • vedtak om spesialundervisning  
 • vedtak om særskilt språkopplæring  
 • svake norskkunnskaper (minoritetsspråklige elever som ikke har søkt i minoritetsspråklig inntak)  
 • svake engelskkunnskaper (minoritetsspråklige elever som ikke har søkt i minoritetsspråklig inntak)  
 • medisinske vansker  
 • sosiale og emosjonelle vansker 
 • andre vansker 
 • fritak sidemål 
 • ankomstdato for søkere med kort botid i Norge   


Glidelåsen

Mange kommuner har inngått avtale med fylkeskommunen om glidelås-oppfølging av ungdommer ved overgangen til videregående skole. Dette gjelder foreløpig kommunene Eigersund, Hå, Sokndal, Klepp, Sola, Stavanger, Hjelmeland, Strand, Randaberg og Tysvær.

Målgruppen er elever som i utgangspunktet har kapasitet til å gå et ordinært løp, men hvor eleven selv, foreldrene, skolen eller kommunens andre tjenester er bekymret for eleven med bakgrunn i elevens psykososiale utfordringer.  

Intensjonen med glidelåsen som system er å legge til rette for et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom kommunens ulike tjenester og fylkeskommunen gjennom det første året av den videregående opplæringen. Det vil i slutten av vg1 avklares med eleven om det er behov for videre oppfølging. 

Søknadsskjema til Glidelåsen finner du på www.rogfk.no/skjemaskole.

1.17 Privatskoler

Man kan søke på alle privatskolene i Rogaland, med unntak av Wang Toppidrett, gjennom vigo.no.

Når man søker plass på privatskoler, kommer det opp informasjon om at man må betale egenandel ved disse skolene. Etter søknadsfristen videresendes søkerlistene til skolene, som selv har ansvar for inntaket. Søkere som får plass ved en privatskole, og vet at de skal ta imot plassen, må takke nei til et eventuelt tilbud om skoleplass ved en offentlig skole.  

Inntakskontoret får hvert år tilbakemelding fra privatskolene som er søkbare i Vigo, om hvilke søkere som har takket ja til tilbud hos den aktuelle privatskolen, før det ordinære inntaket gjennomføres. Når en søker takker ja til tilbud ved en privatskole, vil alle lavere ønsker i søknaden falle bort. 

Alle som i inneværende skoleår er elever ved en videregående privatskole, og som skal fortsette ved samme skole neste år, må også registrere dette i Vigo ved å fylle ut søknadsskjema. Dette gjelder ikke Wang Toppidrett. 

Noen privatskoler har internat, kontakt disse skolene direkte for priser. Søkere med meldeskjema må sende inn dokumentasjon på www.rogfk.no/skjemaskole, og i tillegg sende dokumentasjon direkte til skolen.  

1.18 Hjemmeundervisning

Ved inntak til videregående skole vil ungdom som har hatt privat hjemmeundervisning bli tatt inn på individuelt grunnlag. 

Søknadsfrist er 01. februar etter individuell behandling § 6-25 - Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt

Det er viktig at foreldre, og ungdom som får privat hjemmeundervisning, blir gjort oppmerksomme på at de ikke har rett til ordinært vitnemål fra grunnskolen. Kommunen skal i stedet skrive ut en dokumentasjon som bekrefter at grunnskolen er fullført. 

Det er ikke mulig for ungdom som har hjemmeundervisning å ta eksamen i fag på 10. årstrinn som privatist for å få karakterer og vitnemål.