Aktuelt folkehelse - Rogaland fylkeskommune

Folkehelsearbeid - koronaviruset

I disse tider er det viktig at kommuner og frivillige organisasjoner jobber sammen om å ta vare på innbyggerne våre i kampen mot korona-viruset.

Først og fremst er det viktig å stoppe spredning. Det finnes flere informasjonssider om forebygging og beredskap (se nasjonale nettsider under). Det er også viktig at vi ivaretar befolkningens psykiske helse i denne perioden med permitteringer, tap av arbeidsplasser, sosial isolasjon og mye usikkerhet. 

Fylkeskommunens primære rolle som folkehelsemyndighet er å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene ved å gjøre tilgjengelig opplysninger og å være en pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket, blant annet gjennom partnerskap for folkehelse i Rogaland.

Nasjonalt 

I oversikten over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen kan en se nærmere på tiltak som gjelder kommuner, frivillige organisasjoner eller andre områder. 

Samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner

I sammenheng med korona-situasjonen kan kommunene ha behov for ulik type bistand fra frivillige organisasjoner. Helsedirektoratet har laget en kort veileder om rollen til frivillige organisasjoner i arbeidet med korona. Frivillige organisasjoner skal motta en klar bestilling fra kommunen om tjenesten som skal utføres. Les mer om krav til de frivillige organisasjonene i denne typen arbeid på Helsedirektoratets veileder.

Frivillighet Norge er en paraplyorganisasjon for mange av de frivillige organisasjonene i Norge og mottar tilskudd som en del av folkehelseprogrammet. Sammen med KS har Frivillighet Norge utarbeidet 8 praktiske råd om samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner. Disse rådene omfatter flere typer organisasjoner, og supplerer de som er beskrevet i lenken fra Helsedirektoratet over. Les mer om samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner under koronavirus-situasjonen på Frivillighet Norges nettside.

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan dra nytte av flere nasjonale tilskuddsordninger i håndteringen av koronasituasjonen.

  • Gjensidigestiftelsen ønsker å bidra med ressurser til frivillige organisasjoner og utlyser en ekstraordinær tilskuddsordning. Frivillige lag, foreninger og organisasjoner, sosiale entreprenører og ideelle selskap som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. 
  • Stiftelsen Dam lyser ut et ekstraprogram i forbindelse med korona-utbruddet. Programmets formål er å støtte tidsavgrensede, korona-relaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Les mer om programmet og hvem som kan søke (blant annet Nasjonalforeningen for folkehelse, Psykopp, Røde Kors, DNT og Friluftsrådenes landsfobund). Ansvarlig søker er øverste organisasjonsledd i en organisasjon med søkerett hos Stiftelsen Dam.

Forebygging av smitte

Det er svært viktig at kommuner er bevisst på hvilke anbefalinger helsemyndighetene gir i sammenheng med arrangementer og nærkontakt for å forebygge smitte. Dersom kommuner ønsker å inngå samarbeid med frivillige, må kommunen være oppdatert på slike anbefalinger. Les mer om dette på Helsedirektoratets nettside om skjerpede tiltak, stenging og forbud.

Blant annet er det gitt forbud om:

  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Servering av mat som buffet. 
  • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp, der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, inkludert aktivitører, tannpleiere med flere. 

Psykisk helse og livskvalitet i befolkningen

Folkehelseprogrammet har som sentralt mål å styrke befolkningens psykisk helse og livskvalitet. I denne situasjonen, hvor mange er i hjemmekarantene, kan det være viktig å informere om tilbud som befolkningen kan benytte seg av hvis hverdagen oppleves tung eller vanskelig.

Ett slikt tilbud rettet mot barn og unge er Snakk om psyken.  Det er et av Agders tiltak i folkehelseprogrammet, og har også blitt informert om i nasjonale media.

Se oversikten over flere hjelpetelefoner på Helsenorge sin nettside. 

Regionalt

  • Hold deg oppdatert på kommunenettsidene. Mange kommuner har gode informasjonssider om koronaviruset. Her kan kommunene lære av hverandre. Noen etterspør kapasitet fra - eller henviser til frivillige organisasjoner, og andre har egne hjelpetelefoner eller andre tilbud. 
  • Fylkesmannen i Rogaland har opprettet en spørsmål/svar-portal med nyttig informasjon knyttet til ulike temaer relatert til koronavirus-utbruddet. Det er også mulig å abonnere på nyhetsbrevet deres og huke av for korona-nyheter for løpende oppdateringer. 

Frivillige organisasjoner

I partnerskap for folkehelse har vi flere organisasjoner som kan bidra. Røde Kors har 15 lokalforeninger, Nasjonalforeningen for folkehelse har 16 helselag, og fylket har 25 frivilligsentraler fordelt utover flere kommuner. Besøk nettsidene og se hvilke muligheter som finnes i egen eller andre kommuner. 

Til toppen