Strategi for integrering

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en integreringsstrategi for Rogaland. Strategien har 5 innsatsområder: Bosetting, utdanning og kvalifisering, arbeids, hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv. Med strategien følger også «Kunnskapsgrunnlag for integrering i Rogaland», som presenterer et utvalg statistikk og informasjon innen samfunnsområder som har betydning for integrering.

Som en del av regionreformen ble flere integreringsoppgaver overført fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til fylkeskommunene fra 01.01.2020. 

I integreringsloven, som trådte i kraft 01.01.2021, er fylkeskommunens ansvar for det regionale integreringsarbeidet lovfestet. Loven pålegger også fylkeskommunen oppgaver  som planer for kvalifisering, bosetting, karriereveiledning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Rogaland fylkeskommune har nå to integreringsrådgivere som skal bidra til å ivareta det nye ansvaret og fylkeskommunens integreringsoppgaver. Integreringsrådgiverne har tett kontakt med andre avdelinger i fylkeskommunen, regionale sektormyndigheter, kommunene i Rogaland og med andre relevante aktører på integreringsfeltet.