Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland

1 Vedtak i fylkestinget

Fylkestingets behandling av sak 129/2020 i møte den 08.12.2020:

Behandling

 

Votering:

Innstillingens første setning ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens andre setning ble vedtatt med 41 stemmer mot 6 stemmer (FrP).

 

Vedtak

Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland 2021-2027 vedtas med følgende endring: Fylkesutvalget vil understreke viktigheten av at gode mobilitetstiltak i byområdene også prøves ut i distriktene der det er hensiktsmessig.