Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland

4 Ulike tettstedskategorier

Rogaland er et variert fylke, med både større og mindre byer og tettsteder i tillegg til distrikter med spredt bebyggelse. I arbeidet med mobilitet og samferdsel har ulike steder behov for ulike strategiske tilnærminger. Samferdselsstrategien for Rogaland differensierer derfor mellom fem ulike tettstedskategorier. Disse er gjengitt i tabell 1:

Tabell 1: Oversikt over tettstedskategorier, gjengitt fra Samferdselsstrategi for Rogaland 2018 - 2029

Oversikt over tettstedskategoettstedskategorier
Kategori Tettstedskategorier Beskrivelse
A Byområder Sammenhengende byområde der tettstedet strekker seg over en eller flere kommunegrenser. Byområdene er viktige destinasjoner for andre områder i Rogaland og de tyngste transportstrømmene. Byområdene har størst potensiale for miljøvennlig transport som alternativ til personbiltransport.
B Større tettsteder Alle tettsteder som på grunn av antall innbyggere, funksjon og tetthet har et forholdsvis stort potensial til å bygge opp et miljøvennlig alternativ til personbiltransport. De fleste tettsteder har flere enn 5000 innbyggere og ligger i nærhet til, eller har god kommunikasjon med byområdene.
C Sentre for bo- og arbeids-markedsregioner utenfor byområder Alle tettsteder som er sentrum til den respektive bo- og arbeidsmarkedsregion de ligger i. Dette gjelder alle bo- og arbeidsmarkedsregioner som ikke har et byområde som sentrumstettsted. Mulighet for miljøvennlige alternativer til persontransport er avhengig av størrelsen til tettstedene.
D Andre tettsteder Alle andre tettsteder som ikke tilhører en av de ovenfor nevnte kategorier. Mulighet for alternativer til personbiltransport er begrenset på grunn av til dels lange avstander og lite potensiale for kollektivtransport.
E Øvrige områder Alle områder utenfor tettstedene defineres som øvrige områder. I disse områder er personbiltransport ofte det eneste alternativet.

I strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland 2021-2027 har vi valgt å slå sammen noen av disse. Dette er fordi noen av kategoriene vil trenge samme tilnærming i arbeidet med mobilitetspåvirkende tiltak. Kategori A består som egen kategori, kategori B og C slås sammen og kategori D og E slås sammen. Vi forholder oss dermed til følgende tre kategorier:

  • A: Byområder
  • B og C: Større tettsteder og sentre for bo- og arbeidsmarkedsregioner utenfor byområder
  • D og E: Distrikter

Kapittel 8.2 inneholder stedsavhengige strategier for mobilitetspåvirkende arbeid innenfor hver av disse tre tettstedskategoriene.