Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland

9 Ansvarsfordeling

Som nevnt i kap. 8.1.2 mener vi at det både er ønskelig og naturlig at Kolumbus sitt mandat som mobilitetsleverandør på Nord-Jæren nå utvides til å gjelde hele Rogaland. Det vil trolig være potensial for enkelte mobilitetstjenester også utenfor Nord-Jæren. Ved å gi Kolumbus mulighet til å bruke sin kompetanse om mobilitetspåvirkende tiltak også i fylket som helhet, vil de for eksempel kunne identifisere muligheter for stordriftsfordeler og etablere løsninger på tvers av kommunegrenser. Fylkeskommunen bør fortsatt ha ansvar for å etablere mål og retning.

Arbeidet med nye mobilitetsløsninger, f.eks. delingstjenester og MaaS, kan kreve et annet samarbeid mellom type og antall aktører enn det som hittil har vært vanlig. Fylkesrådmannen mener at teknologiutvikling i hovedsak overlates til markedet (jamfør kapittel 8.1.4 ), og at fylkeskommunen bestiller løsninger ved behov.

I arbeidet med mobilitet og mobilitetspåvirkning må en være bevisst på at fylkeskommunen ikke har eierskap til alle virkemidlene. Kommunenes arealutvikling vil være av stor betydning for mulighetene til å innføre løsninger som krever høy befolkningstetthet. Det er kommunene som er planmyndighet etter plan- og bygningsloven, og fylkeskommunen kan bare påvirke disse planene i en høringsfase. I tillegg har fylkeskommunen en viss påvirkningsmulighet gjennom fylkeskommunale planer, som for eksempel regionalplaner hvor det angis prinsipper og føringer. En del nye mobilitetsløsninger synes å bli testet ut og ivaretatt av kommersielle aktører. Fylkesrådmannen mener at det må gjøres grundige vurderinger når det gjelder hvilke deler av mobilitetsmarkedet Kolumbus skal engasjere seg i. I samarbeid med kommersielle aktører, må en være bevisst på at det ikke nødvendigvis er i de områdene hvor behovet for nye mobilitetsløsninger er størst at det kommersielle markedet finnes.