Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland

3 Målsetninger for arbeidet med mobilitetspåvirkende tiltak

En overordnet målsetning for arbeidet med mobilitetspåvirkning i Rogaland er at de som har mulighet til det reduserer bruken av bil. Nullvekstmålet ligger til grunn for arbeidet Bymiljøpakken gjør på Nord-Jæren, men også i andre deler av fylket er det et mål at flere skal reise aktivt og bærekraftig. Dette gjelder særlig internt i sentrumsområdene – også på de mindre stedene. Utviklingen i reisevaner vil kunne leses gjennom tidligere og framtidige reisevaneundersøkelser. Det er også et mål at befolkningen, kommunene og næringslivet i hele Rogaland skal få økt kunnskap og informasjon om fordelene ved og mulighetene for å redusere bruken av bil. Arbeidet med mobilitetspåvirkning kan knyttes til flere av FNs bærekraftmål, først og fremst FNs mål nummer 3, 9, 11, 12 og 13:

FNs bærekraftmål 3,9,11,12 og 13 - Klikk for stort bilde Transport gir store utslipp av både CO2 og NOX. Redusert bilbruk vil være et bidrag i arbeidet med å stoppe klimaendringene, samtidig vil økt andel bærekraftige reiser være med på å gjøre byer og samfunn mer bærekraftige. Videre må en være bevisst på hele livsløpet til transportmidler og nye mobilitetsløsninger. Både produksjon, frakt, forbruk, levetid og vedlikehold må tas hensyn til når en skal vurdere om en løsning er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Innovasjon er viktig for å utvikle gode, bærekraftige mobilitetsløsninger for framtiden, og god helse vil være en forventet konsekvens dersom flere erstatter bilreiser med sykling, gåing og kollektivreiser.