Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland

10 Oppsummering

I det følgende oppsummeres forslagene for stedsuavhengige (kap. 10.1) og stedsavhengige strategier (kap. 10.2). Kapittel 10.3 inneholder en oversikt over hvilke mobilitetstiltak det kan være aktuelt at fylkeskommunen arbeider med i de ulike stedskategoriene.

10.1 Forslag til stedsuavhengige strategier

Tabell 2 viser en oversikt over stedsuavhengige strategier knyttet til mobilitetsarbeid.

Tabell 2 Oversikt over stedsuavhengige strategier

Tabell 2: Oversikt over stedsuavhengige strategier
Strategi/tiltak Beskrivelse
Samordning av fylkeskommunens mobilitetsarbeid Rogaland fylkeskommune og Kolumbus arbeider allerede på flere fronter med ulike prosjekter knyttet til mobilitet. Dersom en i større grad ser det eksisterende mobilitetsarbeidet i sammenheng, er det mulighet for å øke de alternative mobilitetsformenes samlede konkurransekraft mot bil. Derfor er det viktig med god informasjonsflyt og samarbeid mellom ulike avdelinger og seksjoner internt hos fylkeskommunen, og gode arenaer for samarbeid mellom fylkeskommunens administrasjon og Kolumbus.
Kolumbus som mobilitetsleverandør i Rogaland Kolumbus har siden 2017 vært mobilitetsleverandør på Nord-Jæren. I sitt arbeid har de i løpet av de siste årene opparbeidet seg kompetanse og innsikt som vil være av stor betydning i arbeidet med mobilitet og mobilitetspåvirkning. Å gi Kolumbus mandat til å være mobilitetsleverandør i hele Rogaland er et viktig grep for å øke muligheten for at arbeidet på Nord-Jæren kan bære frukter i øvrige deler av fylket. Nøyaktig innhold i mandatet vil måtte avtales mer detaljert i fremtidige leveranseavtaler.
Erfaringsutveksling og samarbeid mellom kommuner og næringsliv Fylkesrådmannen ønsker å ta initiativ til og legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunen og kommuner i Rogaland når det gjelder arbeidet med mobilitet og mobilitetspåvirkning. En måte dette kan gjøres på er å løfte mobilitetsspørsmål inn i allerede etablerte forum og nettverk. Det kan også være aktuelt å trekke inn andre aktører, både private og semiprivate.
Vurdering av nytte ved innovasjonstiltak Det bør gjøres en grundig vurdering av hva som er formålet når en står overfor nye mobilitetsløsninger. Disse bør bare innføres dersom de fyller en funksjon og er økonomisk og miljømessig bærekraftige. I enkelte tilfeller vil fylkeskommunen kunne være en viktig aktør og pådriver i arbeid med pilotering av nye løsninger.
Målrettet kommunikasjon og riktig utforming av kampanjer Det bør legges vekt på å gi befolkningen i fylket god informasjon om det tilbudet som allerede eksisterer, og oppfordre til bruk av bærekraftige reisemåter gjennom ulike kampanjer. Medvirkning fra innbyggerne bør ha høy prioritet.
MaaS Kolumbus har allerede integrert flere transportmidler i én og samme app, som en start på en MaaS-løsning. Dagens tre Kolumbus-apper skal samles til en felles løsning. Videre må fylkeskommunen og Kolumbus ta stilling til hvilke andre mobilitetstjenester som eventuelt skal inngå i MaaS-løsningen og hvordan disse skal integreres.
Kontinuerlig oppdatering av kunnskap om mobilitet Rogaland fylkeskommune skal holde seg oppdatert på trender og teknologiutvikling. Kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres årlig.

 

10.2 Forslag til stedsavhengige strategier

De stedsavhengige strategiene for arbeidet med mobilitet er oppsummert i tabell 3.

Tabell 3 Stedsavhengige strategier for arbeid med mobilitet

Stedsavhengige strategier for arbeid med mobilitet
Tettstedskategori Strategi og tiltak
Byområder (tettstedskategori A) I byområdene skal det arbeides for at flest mulig benytter seg av bærekraftige og aktive transportformer, så ofte som mulig, særlig sykling og gåing. Sykkeldeling og tiltak som fremmer bruk av elsykkel er særlig aktuelt. Eventuelle tilbud om elektriske sparkesykler overlates til kommersielle aktører. Bildeling må vurderes ut fra erfaringer fra Kolumbus sitt pilotprosjekt. Mobilitetspunkt kan være hensiktsmessig, men er primært et kommunalt ansvar.
Større tettsteder og sentre for bo- og arbeidsmarkedsregioner utenfor byområder (tettstedskategori B og C) Det bør jobbes for økt andel sykkel og gange både innenfor og mellom tettstedene der forholdene ligger til rette for det, for eksempel gjennom tiltak som fremmer elsykkel. På kompakte steder med relativt høy boligtetthet anbefales sykkeldeling ved viktige kollektivpunkt og målpunkt, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Mobilitetspunkter kan være aktuelle i ved viktige knutepunkt og målpunkt, men dette er ikke noe som fylkeskommunen/Kolumbus skal initiere.
Distrikt (tettstedskategori D og E) Tilgjengelighet baseres i stor grad på bilbruk. Det antas likevel at det vil være noe potensial for å øke andelen reiser som foregår uten bil, særlig for kortere reiser og reiser i sentrums-områdene. Dette gjelder hovedsakelig sykling og gåing.

 

10.3 Aktuelle mobilitetstiltak

Tabell 4 viser en oppsummering av hvilke konkrete, publikumsrettede mobilitetstiltak det kan være aktuelt at fylkeskommunen/ Kolumbus initierer i de ulike tettstedskategoriene. Tiltakene er kategorisert ut fra kategoriene skal (S), bør (B), kan (K) og ikke hensiktsmessig (-) for hver tettstedskategori. Det understrekes imidlertid at det ikke nødvendigvis er slik at fylkeskommunen/Kolumbus skal være ansvarlig for alle disse tiltakene. Der det står (–) kan tiltakene likevel iverksettes og driftes av private eller andre offentlige aktører. Det kan også være aktuelt med samarbeid. Tabell 4 skal ikke leses som et mandat/bestilling til Kolumbus, men gi en pekepinn på hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige i hvilke områder.

Tabell 4 Oversikt over potensielle mobilitetstiltak og mulige plasseringer
Tiltak Byområder Tettsteder Distrikter
Bildeling* K K K
Bysykler S B -
Delte elsparkesykler** K K K
MaaS*** S S S
Prosjekter for å fremme bruk av elsykler S B K
Målrettet kommunikasjon og riktig utforming av kampanjer S S S
Mobilitetspunkt**** - - -
Samkjøring - - -

*Gjelder kun integrering av eksisterende tjenester i Kolumbus-appen, ikke eierskap til tjeneste

**Gjelder kun integrering av eksisterende tjenester i Kolumbus-appen, ikke eierskap til tjeneste

*** Når det gjelder MaaS er det viktig å skille mellom rammeverk/plattform og innhold/tjenester. Her peker vi på rammeverket.

**** Mobilitetspunkt kan være hensiktsmessig, men er primært et kommunalt ansvar.