Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland

Av hensyn til framkommelighet, folkehelse, miljø og klima er det nødvendig å legge til rette for reiser som innebærer mindre bruk av bil. Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland 2021- 2027 skal støtte opp under arbeidet for mer miljøvennlige transportsystemer, samt god by- og tettstedsutvikling og angir retning for fylkeskommunen og Kolumbus sitt arbeid med mobilitetspåvirkning i årene som kommer.