Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland

11 Referanser

Fearnley, N., Berge, S. H., & Johnsson, E. (2020). Delte elsparkesykler i Oslo - En tidlig kartlegging. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Hentet fra https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=52254

Sakai, K. (2019, 12). MaaS trends and policy-level initiatives in the EU. IATSS Reseach, Volume 43, Issue 4. Hentet fra https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111219301499