Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland

5 Rammebetingelser og finansiering

I Norge blir kollektivtransporten finansiert gjennom rammetilskudd fra staten, fylkeskommunens inntekter og billettsalg. Størstedelen av finansieringen går i dag over fylkeskommunens ordinære budsjett. Både nasjonale og lokale ambisjoner har økt de siste årene, og det brukes mer midler enn tidligere. På Nord-Jæren bidrar også belønningsmidler til finansiering av kollektivtransporten.

Det finnes ulike støtteordninger for finansiering av miljøvennlige prosjekter, f.eks. klimasatsmidler. Slike midler er begrenset både i størrelse og omfang, og en er ikke sikret tildeling. Det er likefullt viktig å arbeide for å få mest mulig ut av slike muligheter.