Strategi for mobilitetspåvirkende tiltak i Rogaland

6 Status for mobilitetsarbeidet i Rogaland

Nedenfor følger en kort statusoppdatering for fylkeskommunen og Kolumbus sitt arbeid med mobilitet i Rogaland.

6.1 Mobilitetspåvirkende tiltak på Nord-Jæren

Kolumbus har ansvaret med å planlegge og iverksette mobilitetstiltak på Nord-Jæren på vegne av fylkeskommunen og de fire kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg. Arbeidet tar utgangspunkt i Bymiljøpakken sin mobilitetsstrategi for Nord-Jæren som blant annet legger vekt på å heve befolkningens kunnskap om de bærekraftige reisemåtene som allerede er tilgjengelige i regionen, og å legge til rette for tiltak som bidrar til en sømløs reise og lettere overgang mellom ulike transportmidler.

Hovedtiltakene i mobilitetsarbeidet på Nord-Jæren er HjemJobbHjem (HJH) og bysykkelordningen, som fra våren 2020 er integrert i Kolumbus sin billett-app. Som del av arbeidet på Nord-Jæren arbeider Kolumbus også med markedsføring, kampanjer og kommunikasjon. Kolumbus har også startet et prøveprosjekt med bildeling.

Fylkeskommunen, Kolumbus og kommunene på Nord-Jæren utarbeidet i 2019 et notat om mobilitetspunkter. Konseptet blir nå testet ut på Hillevåg Torg i Stavanger i regi av Stavanger kommune.

I tillegg til prosjekter og tiltak initiert av det offentlige, har kommersielle aktører startet med utleie av elektriske sparkesykler i Stavanger. Det finnes også enkelte bildelingstjenester i Stavanger.

6.2 Mobilitetspåvirkende arbeid i øvrige deler av Rogaland

Fylkeskommunen jobber for at folk i størst mulig grad skal reise aktivt og bærekraftig i hele fylket. Dette arbeidet er ikke utelukkende knyttet til samferdselsavdelingen, men gjenspeiles også i arbeidet med regionalplaner, folkehelse og tettstedsutvikling. Samferdselsavdelingen har siden 2012 arbeidet konkret og målrettet for å øke sykkelandelene gjennom sykkelbyavtaler med Eigersund kommune og Haugesund og Karmøy kommuner. Mobilitetspåvirkning har vært en del av dette. Sykkelbyavtalene har vært tuftet på et trepartssamarbeid mellom fylkeskommunen, kommuner og Statens vegvesen. Det er forventet at det blir endringer i fylkets sykkelsatsing som følge av regionreformen, men dette skal ikke svekke innsatsen når det gjelder fylkeskommunens arbeid med å øke sykkelandelen. Et pilotprosjekt om sykling på mindre steder som pågår i Sauda kommune, er forventet å gi erfaringer som også kan komme andre tettsteder til gode.

Bysykkelordningen som tidligere kun har vært et tilbud på Nord-Jæren, er nå også blitt utvidet til flere byer og tettsteder i Rogaland. Nå er bysyklene tilgjengelige i kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Time, Klepp, Hå, Eigersund, Strand og Haugesund. Bysyklene er blant annet finansiert gjennom Klimasatsmidler og egenandel fra kommunene. En del av mobilitetsarbeidet på NordJæren kan også gi positive effekter i resten av fylket. Dette gjelder for eksempel utvikling av digitale verktøy, arbeid med kommunikasjon og kampanjer. Fylkesrådmannen mener det er positivt dersom mobilitetsarbeidet på Nord-Jæren kan gi synergier utenfor kommunegrensene. Tiltakene vil da treffe flere, og midlene som brukes får større effekt.