Planprogram - Regionalplan for kultur og idrett i Rogaland 2024-2036

4 Planprosess og deltakelse

4.1 Organisering av planarbeidet

Fylkesutvalget er planens vedtaksorgan i fasene før endelig planbehandling i fylkestinget høsten 2024. Figuren under viser organiseringen, med sekretariat, intern plangruppe satt sammen av fagfolk i fylkeskommunen, faglig sammensatt prosjektgruppe med representanter fra kulturfeltet og regionene og politisk utnevnt kulturplanråd. Foraene er allerede etablert, mens temagrupper iverksettes når planprogram med plantema er fastsatt. 

Arbeidet koordineres faglig og administrativt av seksjon allmenn kultur i kultur- og næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, under ledelse av avdelingssjefen. 

Illustrasjon som viser organiseringen av arbeidet med regionaplnanen ned fylkestinget som politisk vedtaksorgan, kulturplanråd, prosjektgruppe og intern plangruppe. - Klikk for stort bildeOrganisering av arbeidet med regionalplan for kultur gjennom kulturplanråd, prosjektgruppe og intern plangruppe, med fylkestinget som endelig politisk vedtaksorgan

Plangruppe og sekretariat i Rogaland fylkeskommune 

Sekretariatet og den tverrfaglige plangruppa deltar med faglige innspill i det løpende planarbeidet.  

Gruppa består av fagledere og rådgivere fra kultur- og næringsavdelingen, plan-, miljø- og samfunnsavdelingen og opplæringsavdelingen. 

Intern plangruppe, medlemmer
Navn Avdeling/Seksjon Fagområde
Sekretariatet:    
Anders Jaarvik (lprosjekteder) Kultur- og næring/Allmenn kultur Prosjektleder
Rune Flage  Kultur- og næring/Allmenn kultur Allmenn kultur 
Torsten Gøtterup Plan-, miljø- og samfunn Plan, friluft, mm 
Øvrig plangruppe:    
Anne K. Sæter Kultur- og næring/Allmenn kultur DKS
Britt Ellingsdalen Kultur- og næring/Allmenn kultur Fylkesbiblioteket
Jostein K. Salvesen Kultur- og næring/Allmenn kultur Allmenn kultur
Kristian Valen Kultur- og næring//Kulturarv Museum/kulturmiljø
Kjetil Bergsvåg Kultur- og næring//Næring Næring
Hide Blesvik Opplæringsavdelingen Opplæring
Elisabeth Krey Jenssen Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjon

Kulturplanrådet 

Kulturplanrådet skal bidra til prioriteringer og gi retning for prosjektet underveis i planarbeidet og konsulteres ved viktige veivalg. Det er en regional politisk arena for planarbeidet med representanter fra hele regionen. Rådet skal bidra til politisk forankring i regionene, gjennom regionråd eller andre tilsvarende fora.  

Kulturplanrådet består av  

 • fire politisk valgte medlemmer fra Rogaland fylkeskommune (RFK)  
 • én representant fra Ungdommens fylkesråd, Eldrerådet og Fylkesrådet for funksjonshemmede  
 • én politisk representant fra hver av regionene
Politisk kulturplanråd
Medlemmer Varamedlemmer
Erlend Jordal (H), leder Silje Karin Teig (Frp)
Unni Fuglestad (V), nestleder Oddny Helen Turøy (KrF)
Silje Caroline Sønstabø (INP) Harald Løland (Sp)
Asle Rafdal, (Ap) Monika Kvilhaugsvik (SV)
Solveig Enge Erga (Ungdommens fylkesråd) Sunniva Ovidia Sandsmark (Ungdommens fylkesråd)
Atle Lunde (Fylkesrådet for funksjonshemmede) Gro Maren Skjæveland (Fylkesråd for funksjonshemmede)
Rannveig Bærheim (Eldrerådet) Bente Gravdal (Dalane)
Gro Helleland (Dalane) Tone Vaula (Dalane)
Jan Harald Forsmo (Jæren) Per Ove Undhammer (Jæren)
Jarle Bø (Nord-Jæren) Stian Giil Bjørsvik (Nord-Jæren)
Tor Inge Fredriksen (Haugalandet)
Irene Heng Lauvsnes (Ryfylke) Anita Husøy Riskedal (Ryfylke)

Prosjektgruppa

Prosjektgruppa er faglig og administrativt sammensatt av deltakere fra regionene, regionale kulturinstitusjoner og organisasjoner. Den skal bidra med faglige innspill til det løpende planarbeidet og sikre bred forankring av planprosessen i kulturfeltet i regionen. Medlemmene skal bidra til medvirkning og eierskap innenfor eget felt i planprosessen. 

Prosjektgruppe regionalplan for kultur
Navn Stilling Representerer
Rune Røksund daglig leder, Rogaland idrettskrets  Idretten 
Morten S. Wensberg dekan, fakultet for utøvende kunstfag, UiS Kunnskapsfeltet, 
Siri Aavitsland direktør, Museum Stavanger (MUST) Museene 
Liv Tjemsland daglig leder, Rogaland musikkråd Kulturfrivillighet
Espen Birkedal Styreleder i Bildende kunstneres forening Rogaland (BKFR) Det frie kunstfeltet
Siri Dybwik dybwikdans/UiS, fakultet for utøvende kunstfag  Barn og unges kultur/ fri scenekunst
Martha Lyse daglig leder i STAR Rogaland Musikkbransjen
Anne Lærdal daglig leder, FILMKRAFT Filmkraft
Kari Reianes Spangen kultursjef, Eigersund kommune Dalane
Kristina Ehrenberg-Rasmussen kultursjef, Stavanger kommune Nord-Jæren
Søren Jensen  kommunaldirektør kultur og næring, Sandnes kommune Nord-Jæren
Åshild Marie Øverland kultursjef, Sauda kommune Ryfylke
Trond Lie  kultursjef, Time kommune Jæren 
Hans Olav Sandvoll Styreleder, Forum for natur og friluftsliv Rogaland (FNF) Friluftsliv
Randi Lofthus kultursjef, Haugesund kommune Haugalandet
Anne Torill Stensberg bibliotek- og kulturhussjef, Sølvberget Stavanger kulturhus og bibliotek Bibliotek
Morten Joachim Henriksen  teatersjef for Haugesund Teater  Scenekunst

Annen deltakelse og medvirkning i planprosessen

Deltakelse og formidling i planprosessen skjer gjennom tre hovedformer: 

 • Samarbeid: Kulturplanrådet, prosjektgruppa og den interne plangruppa.  
 • Medvirkning: Innspillmøter, temagrupper, verksteder og konferanser 
 • Høring og offentlig ettersyn: Høring av planprogram og plandokument  

I de skriftlige høringene blir alle interessenter invitert til å komme med innspill. Det blir egne innspillmøter knyttet til plantema, kulturfeltene, og møter som går på tvers av hele kulturfeltet, som de to oppstartsmøtene i Stavanger og Haugesund.  

Barn og unge er fremhevet spesielt i Plan- og bygningslovens formålsparagraf. En regionalplan for kultur med forankring i denne loven må dermed ivareta barn og unges interesser. FNs konvensjon om barnets rettigheter gir barn en spesiell juridisk status. Barn skal tas grunnleggende hensyn til i alle handlinger som berører dem, og deres synspunkter skal tillegges behørig vekt. Barn og unge er viktige både som mottakere og utøvere av kunst og kultur. De er framtidens kulturprodusenter og deltakere.  

Noe av medvirkningen vil bli ivaretatt av Ungdommens fylkesråd som er representert i kulturplanrådet. I tillegg vil barn og unge bli invitert til å delta i planarbeidet gjennom egne planverksted, gjerne i tilknytning til UKM. Det er naturlig å samarbeide med Ungdom og fritid om dette. Dette er en organisasjon som jobber for interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus ol. Organisasjonen har utviklet en medvirkningsmodell som det er naturlig å ta utgangspunkt i. 

4.2 Planprosess - framdriftsplan

Planarbeidet kan deles inn i tre hovedfaser. Oppstartsfasen er gjennomført, og når planprogrammet er endelig fastsatt, starter tredje fase med utarbeidelse av planen.  

Framdriftsplan

Fase 1: Oppstart
(januar - juni 2022)

 • oppstartssak i fylkesutvalget 5. april 2022
 • oppstartsmøter i Stavanger og Haugesund
 • kunnskapsgrunnlag: Kultur- og idrettsindeks og kulturundersøkelse

Fase 2: Planprogram
(Juni 22-mars 23)

 • høringsutkast til fylkesutvalget 29. november
 • høring med innspillsmøter 1. desember 2022 - 10. februar 2023
 • endelig behandling i fylkesutvalget 21. mars

Fase 3: Plan
(April 23-november 24)

 • utarbeide planutkast
 • politisk behandling planutkast
 • høringsprosess og medvirkninsgmøter innen kulturfeltene i 2.-3. kvartal 2023: 
 • endelig vedtak høsten 2024

I framdriftsplanen er det satt av god tid til deltakelse og samarbeid gjennom høringer og medvirkningsprosesser. De forskjellige leddene i planprosessen følger av Plan- og bygningsloven, noe som blant annet innebærer at planprogram og planforslaget skal ut på høring med minst seks ukers frist. For å legge til rette for en god faglig og politisk forankring i kommunene vil det bli det bli gitt en lenger frist enn lovens minstekrav. 

Åpningsfest for Kaurebu, dagsturhytta i Bjerkreim - Klikk for stort bildeÅpningsfest for Kaurebu, dagsturhytta i Bjerkreim kommune.