Regionalplan for kultur og idrett i Rogaland 2024 - 2036

Festival - Klikk for stort bildeSkambankt på Mablisfestivalen Grethe Nygaard

Regional kulturplan skal peke ut den langsiktige retningen for kulturfylket Rogaland i et tolvårsperspektiv fra 2024 til 2036.

Planprogrammet ble fastsatt av Fylkesutvalget 18. april 2023, etter høring med regionale innspillsmøter.  
Les planprogrammet her 

Planprogrammet legger vekt på at samarbeid er nøkkelen til å utvikle en god plan, og fastsetter fire overordnede plantema:

 1. Kulturens bærekraft
 2. Deltakelse og mangfold
 3. Samhandling og samarbeid i kulturlivet
 4. Kulturell infrastruktur.  

Tidslinje for planarbeidet

Framdriftsplan, aktueltsaker og milepæler i arbeidet med ny regional kulturplan kan du lese mer om i vår tidslinje for planarbeidet

Formål

Formålet med planarbeidet er å peke ut den langsiktige retningen for kulturfylket Rogaland i et tolvårsperspektiv fra 2024 til 2036.  Det skal formuleres en regional kulturpolitikk i tråd med Rogaland fylkeskommunes visjon Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland. Fylkestinget skal vedta den endelige planen høsten 2024. 

Planen skal peke på målsetninger, strategier og handlingsplan for fylkeskommunens egen forvaltning og tjenesteproduksjon innenfor kulturfeltet. Den skal i tillegg løfte fram felles mål og satsingsområder i samarbeid med kommunene, staten og profesjonelle og frivillige kulturaktører i Rogaland.  

Hvem skal planen gjelde for?

Den endelige planen skal være et styringsdokument for administrasjon og folkevalgte i Rogaland fylkeskommune og avklare forventninger til fylkeskommunens ansvar og oppgaver på kulturfeltet samtidig som den skal formulere mål og satsningsområder på tvers av forvaltningsnivåene i fylket. 

Medvirkning

Utformingen av planen vil skje gjennom bred medvirkning fra kulturaktører i hele Rogaland.

Planen har tre hovedmålgrupper som vil bli trukket med i planarbeidet:  

 1. Regionale institusjoner, organisasjoner og andre regionale kulturaktører.  
 2. Kommunene i Rogaland, som samarbeider med Rogaland fylkeskommune på en rekke arbeidsområder innen kulturfeltet.  
 3. Nasjonale og statlige aktører som har betydning for Rogaland fylkeskommunes kulturvirksomhet.  

Innhold i regional kulturplan

Kulturplanen skal dekke hele det kulturpolitiske feltet med unntak av det som hører hjemme i arbeidet med Regionalplan for kulturmiljø

Innenfor disse feltene har Rogaland fylkeskommune en tjenesteproduksjon:  

 • museum  
 • bibliotek  
 • idrett og fysisk aktivitet  
 • frivillighet 
 • kulturtilbud barn og unge 
 • kulturtilbud eldre 
 • det institusjonelle og det frie kunstfeltet: 
  - musikk 
  - dans, teater og andre sceniske uttrykk 
  - visuell kunst  
  - litteratur  
  - film  

I tillegg blir det flere plantema som går på tvers av fagområdene. Disse vil bli definert i den videre planprosessen.

Organisering av planarbeidet

Arbeidet med regionalplan for kultur ledes av avdelingssjef for kultur- og næring, Rune Thele. Det politiske ansvaret ligger i fylkesutvalget. Fylkestinget skal behandle den endelige planen.

Det er etablert et politisk utnevnt kulturplanråd med representanter fra Rogaland fylkeskommune og regionene, en faglig prosjektgruppe med representanter fra kulturlivet i Rogaland og en intern plangruppe.

Politisk kulturplanråd

Kulturplanrådet er et rådgivende organ som blant annet skal bidra til prioriteringer og gi retning for prosjektet underveis i planarbeidet.  Rådet er en regional politisk arena for arbeidet med planen.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen er faglig og administrativt sammensatt med deltakere fra kommuner,
regionale kulturinstitusjoner og organisasjoner. Gruppas medlemmer skal være rådgivere og bidra til faglige innspill i det løpende planarbeidet.  

Intern plangruppe

Den interne plangruppa består av fylkeskommunens egne fagfolk innenfor det felt som planen skal dekke. Gruppen er tverrfaglig sammensatt med representanter fra avdelingene for kultur, opplæring og plan-, miljø og samfunn.

Kunnskapsgrunnlag, tidligere og gjeldende planer

Les mer om kunnskapsgrunnlaget, og tidligere og gjeldende planer