Matstrategi for Rogaland, Regional matstrategi

4 Regionale fortrinn

Følgende er definert som de viktigste regionale fortrinn innen matverdikjedene: 

4.1 Klima og miljø

Rogalands klima og natur, fra nord til sør, er et sentralt grunnlag for verdiskaping. Temperatur og solforhold har vært, og er, helt avgjørende for veksthusnæringen. Klima, landskapsstruktur og jordsmonn er grunnlaget for en intensiv produksjon av kjøtt og melk på Jæren. 

Fiskerinæringen har tilgang til noen av verdens beste fiskefelt, og oppdrettsnæringen har 

tilgang til ulike naturtyper som gir grunnlag for ulike former for akvakultur. 

Mikroklima er også sentralt, for eksempel for fruktdyrking. 

Videre har naturforholdene dannet grunnlag for store utbygginger av vannkraft i fylket, noe som gir oss tilgang til ren energi. 

Traktor i en åker, foto. - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen
Undervannsfoto av fisk. - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen

 

4.2 Kultur

Entreprenørkultur, gründermentalitet og risiko-og endringsvilje preger mye av næringslivet i Rogaland. De maritime miljøene langs kysten av Rogaland har alltid hatt et internasjonalt perspektiv, noe som har blitt ytterligere styrket gjennom fremveksten av petroleumsnæringene. Sterke bygder hvor innbyggere kjenner tilhørighet og felleskap, danner grunnlag for levende distrikter med høy jordbruksproduksjon. 

Vi finner ulike kulturelle trekk, både mellom fylkets regioner og mellom forskjellige bransjer. Men næringsaktørene evner gjennomgående å ta i bruk disse kulturelle trekkene som konkurransefortrinn. 

Røde epler på et tre, foto. - Klikk for stort bilde Prisutdeling, foto - Klikk for stort bilde Det Norske Måltid
Produksjon av drikke, foto - Klikk for stort bilde

 

4.3 Teknologi og kompetanse

Flere av regionene i Rogaland har sterke og lange tradisjoner knyttet til teknologi og industri, og næringsaktørene evner å utnytte teknologi-og kompetansemiljøer som viktige fortrinn. Mye av denne teknologikompetansen er knyttet til energi og maritim. 

Rogaland er langt fremme som teknologileverandører til havbruksnæringen, og har flere store aktører med høy innovasjonsgrad innen dette feltet. 

I tillegg har fylket svært sterke kompetansemiljøer innen matproduksjon. Dette gjelder innen havbruk, jordbruk og foredling, og er både industriell, spesialisert og gastronomisk. Videre markerer fôrprodusentenes FoU-miljøer i Rogaland seg i et globalt tetsjikt. 

Laboratorie forskning, foto - Klikk for stort bilde Skretting

4.4 Synergier med andre regionale fortrinn

De sterkeste konkurransefordelene får vi når aktører klarer å utnytte egne fortrinn i samspill med næringer som har andre fortrinn, og sammen skaper løsninger hvor 2 + 2 = 5. Flere av mataktørene har allerede sterke posisjoner som bygger på slikt samspill. De viktigste eksemplene finner vi mellom matnæringer og de to øvrige satsingsområdene i fylkeskommunens nærings-og innovasjonsstrategi: 

  • ren energi og maritim fremtid 
  • reiseliv og opplevelse 

Fylkeskommunen vil fortsatt prioritere å støtte opp om, og tilrettelegge for, slikt samarbeid. 

Merder, fiskeoppdrett. Foto - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen