Matstrategi for Rogaland, Regional matstrategi

3 Matproduksjon, arbeidsplasser og verdiskaping

3.1 Matproduksjon

Matproduksjonen i Rogaland er høy. Tall fra 2021 viser at blå (akvakultur og fiske) produserer 0,3 tonn mat per år, mens grønn (jordbruk) sektor produserer 0,2 tonn mat per år.

Regionen har dermed en svært høy dekningsgrad av matproduksjon sett i forhold til  befolkningen i Rogaland sitt behov for næringsstoffer og proteiner. Det er likevel verdt å merke seg at både havbruk og jordbruk er avhengig av å importere råvarer til fôr for å opprettholde det høye produksjonsnivået. 

Hele 2,3 kilo (av de 2,5 kilo) total mengde mat per innbygger per dag er fisk, kjøtt, egg og ost. I tillegg er all melk kun regnet med i forhold til hvor mye ferdig produsert ost det gir. Grovfôrproduksjon og fisk som er antatt å gå til fôrproduksjon er ikke medregnet. 

Kilder: NIBIO: Biomasseproduksjon i Rogaland 2021, Fiskeridirektoratet: Landinger og mottak av fisk i Rogaland 2021.

3.2 Arbeidsplasser

De fleste arbeidsplassene i matsektoren i Rogaland er innen restaurant og catering, jordbruk og foredlingsindustri (Rogalandsanalysen, 2022).

Oversikten viser kun arbeidsplasser med direkte tilknytning til næringene. Fiske, oppdrett og fôrproduksjon er næringer med høy verdiskaping per ansatt, og fungerer som en pådriver av verdiskaping, arbeidsplasser og innovasjon hos leverandører. I distriktene spiller ofte jordbruket en hjørnesteinsrolle, der bøndene i tillegg til å skape egne arbeidsplasser på gården, kjøper tjenester fra lokale leverandører. 

Prosentvis fordeling av arbeidsplasser i matsektoren

Prosentvis fordeling av arbeidsplasser i matsektoren
Arbeidsplasser Prosent
Restaurant og catering  41
Jordbruk  26
Foredling  21
Fôrprodusenter  4
Veksthus  4
Oppdrett  3
Fiske  1