Matstrategi for Rogaland, Regional matstrategi

1 Kort om matstrategien

Matstrategien er et styringsdokument for Rogaland fylkeskommune, utarbeidet gjennom en bred involveringsprosess med næringsaktørene i matverdikjedene innen både blå og grønn sektor. 

Strategien er en konkretisering av nærings-og innovasjonsstrategien, og følger metodikk og føringer i denne. Den skal bidra til bærekraftig utvikling og vekst innen jordbruk, havbruk og fiske. Som ett av landets fremste industrifylker skal vi jobbe for å utnytte synergier mellom industri og matnæring, og utvikle helhetlige og bærekraftige verdikjeder fra hav, fjord og jord til bord. 

Matsikkerhet og matproduksjon har blitt aktualisert i en verden med økt usikkerhet. Rogaland fylkeskommune ønsker at vi som et sterkt matfylke skal ta ansvar og øke vår matproduksjon, både på land og i sjøen, og mener at det er godt potensiale for å lykkes med dette om rammevilkårene er til stede. 

Strategien er bygget på hvilke fortrinn fylkeskommunen mener Rogaland har, og hvordan fylkeskommunen kan bidra til at vi får mest mulig ut av disse. 

Rogaland fylkeskommune legger FNs bærekraftsmål til grunn for vår definisjon av bærekraft. Videre anerkjenner fylkeskommunen at næringsaktørene står under sterkt press fra både marked, EU og nasjonale myndigheter til å drive bærekraftig. 

Fylkeskommunen prioriterer tiltak som bidrar til å hjelpe aktørene med å lykkes med dette.

Kyr på et jorde, foto. - Klikk for stort bilde

Utviklingsplan for Rogaland, regional planstrategi 2021-2024:

 

Langsiktige utviklingsmål og innsatsområder: 

  • Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø 
  • Konkurransedyktig region 
  • Helsefremmende og inkluderende samfunn 
  • Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer