Matstrategi for Rogaland, Regional matstrategi

5 Markedstilgang

Markedstilgang er en kritisk faktor for at mataktørene skal kunne realisere Rogaland sine fortrinn. Tilgangen til ulike markeder kan være styrt av internasjonale handelsavtaler, nasjonale rammebetingelser eller strukturer i næringskjeden. 

For eksempel har Rogaland gode forutsetninger for salg av prosessert fisk til EU, men begrenses av tollbarrierer. Samtidig hindres økt produksjon av poteter og grønnsaker av at dagligvare-og grossistbransjen er preget av få og store aktører med stor markedsmakt (Kilde: Nibio og NLR Rogaland 2022). Dette står i veien for at grønnsaker og poteter dyrket i Rogaland kan komme på det norske markedet. Kanaliseringspolitikken er også en del av forklaringen på disse markedsstrukturene, men dette er en kanaliseringspolitikk som også har flere positive sider ved seg som det er vel verdt å hegne om. 

Rogaland fylkeskommune har begrenset mulighet til å påvirke dette. Samtidig ønsker vi å bruke vår innflytelse der dette er mulig for å bidra til systemendringer som kan gi økt markedstilgang. Fylkeskommunen vil støtte opp om initativ og aktører som utfordrer dette systemet og aktører som evner å finne veier rundt slike hinder. Tiltak som ikke kan vise til markedstilgang, vil bli nedprioritert. 

Containertransport. Foto - Klikk for stort bilde Øyvind Sørbø