Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har godkjent Rogalands vannforvaltningsplan. Planen legger opp til en rekke ambisiøse miljømål som vil bedre vannmiljøet i hele fylket.

Arbeidet med å lage en regional plan for kompetanse nådde en milepæl 8. juni, da fylkesutvalget (FU) vedtok planprogrammet for planen. Like etter samlet Kompetanseforum Rogaland seg for første gang.

Samarbeid, kompetanseutvikling, prioritering, arenautvikling og mangfald er stikkord for kva som bør vera viktige tema i den nye kulturplanen.

Hvert år blir nær sju millioner tonn bygge- og anleggsmasser til overs på Jæren. Kan disse overskuddsmassene brukes på ny og bli en ressurs for andre?

Ulike prosjekter som skal gjøre tettsteder og lokalsamfunn i fylket vårt mer levende og attraktivt for innbyggerne har fått over 1,5 millioner kroner i økonomisk støtte.

Har vi arealene? Har vi strømmen? Hvor mange arbeidsplasser får vi? Og hva med naturen og miljøet?

En ny studie at planlegging i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes peker på en rekke problemstillinger som kommunene og fylkeskommunen bør gripe fatt i. For å ytterligere styrke bybåndet som utviklingsstrategi anbefaler studien at kommunene utvikler en enda tydeligere bolig- og utviklingspolitikk for bybåndet, der boligmangfold tas på alvor. Studien viser også til samarbeid som en viktig strategi, både når det gjelder å løse komplekse plantema og fordele økonomiske byrder.

Det skal bli enda mer attraktivt å bo i distriktene i fylket vårt. Ti millioner kroner skal gi et felles løft for kommunene som er med i tettstedsprosjektet.

Åtte prosjekter som skal bedre fremkommeligheten i Rogaland har til sammen fått over 1,4 millioner kroner i støtte.

Hele 40 prosjekter har søkt om støtte til ulike vannmiljøtiltak i Rogaland. Svært mange av søknadene var sterke og godt begrunnede. Lista måtte derfor legges ekstra høyt for å skille ut de beste prosjektene.

Til toppen