Høyspentledninger i landskap, med vindmøller i bakgrunnen

Har vi arealene? Har vi strømmen? Hvor mange arbeidsplasser får vi? Og hva med naturen og miljøet?

En ny studie at planlegging i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes peker på en rekke problemstillinger som kommunene og fylkeskommunen bør gripe fatt i. For å ytterligere styrke bybåndet som utviklingsstrategi anbefaler studien at kommunene utvikler en enda tydeligere bolig- og utviklingspolitikk for bybåndet, der boligmangfold tas på alvor. Studien viser også til samarbeid som en viktig strategi, både når det gjelder å løse komplekse plantema og fordele økonomiske byrder.

Fire jenter bader i elv

Det skal bli enda mer attraktivt å bo i distriktene i fylket vårt. Ti millioner kroner skal gi et felles løft for kommunene som er med i tettstedsprosjektet.

Gruppe med turgåere i kystlandskap

Åtte prosjekter som skal bedre fremkommeligheten i Rogaland har til sammen fått over 1,4 millioner kroner i støtte.

Håelvas utløp ved Håtangen sett fra lufta

Hele 40 prosjekter har søkt om støtte til ulike vannmiljøtiltak i Rogaland. Svært mange av søknadene var sterke og godt begrunnede. Lista måtte derfor legges ekstra høyt for å skille ut de beste prosjektene.

Stadig høyere boligpriser i byene og gapet som har oppstått mellom de som står innenfor og utenfor boligmarkedet har gitt økt oppmerksomhet rundt boligpolitiske spørsmål i den offentlige debatten.

To traktorer på stort jorde

Rogaland fylkeskommune er nominert til den nasjonale jordvernprisen 2021. Bakgrunnen for nominasjonen er fylkeskommunens arbeid med «Jordvernstrategi for matfylket Rogaland» som er utarbeidet i samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland. I tillegg trekkes fylkeskommunens systematiske arbeid med jordvernmål i regionale planer fram som bakgrunn for nominasjonen.

Høyspentledninger i landskap, med vindmøller i bakgrunnen

Nye virksomheter vokser fram i Rogaland. Fylket vårt er gunstig for hydrogen- og batteriproduksjon, datalagringssentre, landbasert oppdrett og ny gruvedrift. Disse næringene har behov for mye energi og store landområder.

Barn og en voksen ser utover horisonten og strekker hendene i været

Tre nye planer staker ut retningen for Rogaland de neste 30 årene.
– Vi må gripe mulighetene som ligger i fylket vårt, sier Marianne Chesak fylkesordfører i Rogaland.

Bølger skyller inn over sandstrand

Rogaland fylkeskommune har fått ny visjon, «Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland» erstatter «Vi utvikler ett godt Rogaland».

Til toppen