2,7 millionar kroner til folkehelse og universell utforming

26 prosjekt som blant anna skal betre framkomst, fremje god folkehelse og utjamna sosiale skilnader får til saman 2,7 millionar kroner i støtte. 

Mann løper på sti. Foto - Klikk for stort bilde Michelle Folgerø

Støtta er fordelt på dei to tilskotsordningane “Tilskot til folkehelse" (1,3 millionar kroner) og ”Tilskot til universell utforming" (1,4 millionar kroner).

Tilskot til universell utforming

Tilskotsordninga skal bidra til at universell utforming vert lagt til grunn ved all offentleg planleggjing og utforming av offentlege og private tenester, produkt og omgjevnader. Ordninga er eit ledd i oppfølging og gjennomføring av fylkesdelplan for universell utforming i Rogaland.

Blant prosjekta som får støtte i 2024 er møteplass for unge i Randaberg, toalettbygg ved Stokkelandsvatnet, heis i Kopervik kulturhus og tilgjengeleggjering av ungdomsskule.

Fylkestilskudd til universell utforming 2024
Søkar Tiltak Tildelt beløp i kroner
Jæren friluftsråd HC skilt på parkering 31 800
KNA Sokndal Motorsport Løpsbil med handicaptilpasning 60 000
Stavanger badstuer AS Universelt utforma badstove 100 000
Kulturbanken Bryne Teleslynge 22 054
Egersund speidergruppe Dagsturhytte og speiderbase 225 000
Dalane friluftsråd Turvei til gapahuk Lauvtjørn i Bjerkreim 74 000
Sandnes kommune UU toalettbygg ved Stokkelandsvannet 200 000
Lucas organisasjonen Trappeheis i nytt lokale 50 000
Nordmarka sportskytterklubb Utebane for pistol i nordmarka på Tau 50 000
Gjesdal kommune Tilgjengelegheit ved ungdomsskule 180 000
Karmøy kommune Heis i Kopervik Kulturhus 200 000
Gjesdal kommune Tilgjengeleggjere barneboleg 46 000
Randaberg kommune Heis/rampe og toalett Bassenget 225 000
Kvitsøy kommune Minnesti til kunstinstallasjon 150 000
Totalsum 1 400 000

Tilskot til folkehelse

Tilskot til folkehelsearbeid skal bidra til å fremje god folkehelse og utjamna sosiale helseskilnadar. Totalt 12 prosjekt mottek støtte ved årets tildeling. Blant prosjekta som får støtte i 2024 er kurs og rettleiing for krysskulturelle ungdomar ved Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Familielaurdag og Seniortirsdag ved Tysvær Frivilligsentral og FRISK barsel i Gjesdal kommune. 

Fylkestilskudd til folkehelsearbeid 2024
Søkar Tiltak Tildelt beløp i kroner
Kringsjås venner Helsetiltak Kringsjås 15 000
Stavanger turistforening Naturen som inkluderingsarena og friluftsliv som integreringstiltak – kunnskap og kompetansetiltak 250 000
Randaberg kommune Spis med oss 50 000
Hjerte for Sandnes Bedre sammen 115 000
Open hands for you Trygghet i nærmiljøet: Arbeid mot kriminalitet blant barn og unge 160 000
Gjesdal kommune Samskaping for festival-etablering 70 000
Gjesdal kommune FRISK barsel 65 000
Tysvær kommune Aktive på Haugalandet 75 000
Tysvær frivilligsentral Familielørdag 250 000
Tysvær frivilligsentral Seniortirsdag 88 000
Vofo i Rogaland Vofo i Rogaland 100 000
Kristent Interkulturelt Arbeid Kurs og rettleiing for krysskulturelle ungdomar 100 000
Totalsum 1 338 000