Bybåndet som strategi for bærekraftig byutvikling

En ny studie at planlegging i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes peker på en rekke problemstillinger som kommunene og fylkeskommunen bør gripe fatt i. For å ytterligere styrke bybåndet som utviklingsstrategi anbefaler studien at kommunene utvikler en enda tydeligere bolig- og utviklingspolitikk for bybåndet, der boligmangfold tas på alvor. Studien viser også til samarbeid som en viktig strategi, både når det gjelder å løse komplekse plantema og fordele økonomiske byrder.

I en årrekke har by- og knutepunktutvikling i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes har vært en strategi for arealplanlegging i regionen. Bybåndet kan by på et urbant, kortreist og kollektivbasert hverdagsliv. Mer utvikling i bybåndet vil også kunne begrense nedbygging av dyrka mark og naturområder utenfor byen. Med byvekstavtalen, de nyeste kommuneplanene til Stavanger og Sandnes, og regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke fra 2020, er bybåndet ytterligere styrket som strategi for bærekraftig byutvikling.

Det kan likevel hevdes av utviklingen av bybåndet ikke skjer i det tempoet som strategier og planer legger til grunn. Sammen men de to kommunene Stavanger og Sandnes har Rogaland fylkeskommune gjennomført et prosjekt for å få mer kunnskap om hva som er drivere og hindre for utvikling i bybåndet, og hvordan kommunene og fylket kan tilrettelegge for å styrke gjennomføringen av bybåndet som utviklingsstrategi. Kunnskapen og anbefalingene fra prosjektet skal kunne omformes til mest mulig konkrete tiltak, politikk og ressursprioritering på byutviklingsfeltet i bybåndet.

Prosjektet har blir gjennomført av Asplan Viak, basert på dybdeintervju og arbeidsverksted med offentlige og private aktører i bybåndet. Representanter fra Stavanger utvikling, Sandnes tomteselskap, stiftelsen Grønn by og Universitetet i Stavanger har deltatt i en referansegruppe. Prosjektet er finansiert av Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Prosjektet kommer med syv anbefalinger til videre arbeid i kommunene og fylkeskommunen; fra å utvikle en enda tydeligere bolig og utviklingspolitikk der boligmangfold tas på alvor, til å vurdere nye former for samarbeid for å løse komplekse plantema og fordele økonomiske byrder.

Rapporten: Gjennomføringsstrategi for bybåndet Stavanger - Sandnes (PDF, 4 MB)

Sammendrag: Gjennomføringsstrategi Bybåndet sammendrag (PDF, 293 kB)