Ny veileder skal hjelpe kommuner med boligplanlegging

Høye boligpriser i sentrale områder og utfordringer med fraflytting preger samfunns- og arealplanleggingen i Rogaland. Fylkeskommunen har derfor utarbeidet en veileder som skal bistå kommunene med bærekraftig boligplanlegging.

Boliger. Foto - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen

Sommeren 2022 igangsatte Rogaland fylkeskommune prosjektet «Bærekraftig boligforsyning i Rogaland». Formålet med prosjektet har vært å utvikle en praktisk veileder med anbefalte metoder for hvordan kommuner i Rogaland kan tilrettelegge for en kunnskapsbasert, helhetlig og bærekraftig boligforsyning.

– Gjennom veiledningsprosjektet har vi ønsket å skape en større bevissthet om sammenhengene mellom de tre bærekraftdimensjonene innen boligforsyning, samt hvilke verktøy og virkemidler kommunen besitter, sier Erik Cockbain, prosjektleder i Rogaland fylkeskommune.

Motstridende behov

Bærekraftig boligforsyning innebærer at kommuner vurderer boligutfordringer, boligpolitikk og virkemiddelbruk ut fra de tre bærekraftdimensjonene: miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

– Å ivareta de tre dimensjonene samtidig er utfordrende, og kommunene vil oppleve målkonflikter mellom dem. Et eksempel er knutepunktfortetting, der det kan være krevende å sikre at prisnivå og boligtypologi treffer bredden av befolkningen når man samtidig skal sikre utbygging med høy utnyttelse, sier Cockbain.  

Innhold og målgrupper

Veilederen inneholder anbefalinger til hvordan kommunene kan gå frem for å få oversikt over befolkningsutvikling og fremtidige boligbehov, samt hvordan ulike former for boligpolitiske planer kan gi tydelige føringer for strategiske valg og gjennomføring av kommunens boligpolitikk.

– Veilederen retter seg i størst grad mot boligforsyning til det ordinære, markedsbaserte boligmarkedet, men utfordrer samtidig kommunene til å tenke nytt rundt verktøyene og virkemidlene de besitter, for å styre boligpolitikken, sier Cockbain.

Hovedmålgruppen er planleggere og andre ansatte i kommunene som har ansvar for å gjennomføre eller bestille boligbehovsanalyser og utvikle boligpolitiske planer. Andre målgrupper er kommunens ledergruppe, utbyggere, regionale myndigheter og andre med interesse for kommunens boligpolitikk.

Et resultat av bred involvering

Arbeidet med å utvikle veilederen har blitt gjennomført i en arbeidsgruppe med 13 kommuner. Statsforvalteren har også deltatt. Konsulentselskapet Asplan Viak har ledet arbeidet. De resterende kommunene i fylket og andre aktører innen boligbygging har blitt invitert med i arbeidet gjennom spørreundersøkelse og deltakelse på en workshop i Stavanger i november 2022. Arbeidet med veilederen er finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)