Nytt ambisiøst jordvernmål for Rogaland

Våren 2023 vedtok fylkestinget en endring i den regionale jordvernstrategien for matfylket Rogaland. Årlig omdisponering av jordbruksareal i Rogaland halveres og skal nå i gjennomsnitt ikke overstige mer enn 200 dekar.

Sauer på beite. Foto - Klikk for stort bilde Øyvind Nesvåg

​​​​​​– Mange av kommunene i fylket ligget på norgestoppen når det gjelder nedbygging av jordbruksareal. I tillegg har nasjonale jordvernmål blitt halvert siden den regionale strategien ble vedtatt i 2019. Det har medført et behov for å evaluere strategien og vurdere innstramming av regionale jordvernmål, sier Erik Cockbain, rådgiver i plan-, miljø- og samfunnsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Maks 10 prosent av nasjonalt jordvernmål

Jordvernstrategien skal bidra til å redusere omdisponering av matjord i fylket slik at grunnlaget for framtidig matproduksjon opprettholdes i størst mulig grad. Det regionale jordvernmålet er nå 10 prosent (200 dekar) av det oppdaterte nasjonale jordvernmålet på 2000 dekar. I tillegg til å tallfeste Rogalands andel av det nasjonale målet, inneholder strategien anbefalinger og tiltak for å minske omdisponering.

En grundig medvirkningsprosess

I forkant av vedtaket har fylkeskommunen gjennomført en omfattende evaluering av strategien. Det er brukt metoder som spørreundersøkelser, intervjuer med sentrale aktører innen jordvern, samt statistikk og kartanalyser. NORCE har kvalitetssikret metode og gjennomføring av intervjuer, og Statsforvalteren har kvalitetssikret statistikk.

– Den brede involveringen har vært viktig for å utarbeide et godt kunnskapsgrunnlag. Evalueringen har vist flere funn som bidrar til å sikre en oppdatert og nyttig strategi, sier Cockbain.

Blant funnene var at mange kommuner opplever at det er krevende med jordvern fordi det oppstår vanskelige målkonflikter med andre samfunnsmål, som blant annet samferdsel. Samtidig ble det tydelig at flere er positive til målene og at de kontinuerlig tar grep for å redusere omdisponering.

– Fylket har de siste årene redusert omdisponering av dyrket mark med 50 prosent, men vi har fortsatt en lang vei å gå før vi når det nye jordvernmålet. Gjennom oppdaterte anbefalinger og tiltak, håper vi at strategien på sikt bidrar til å nå målet.