Kvalitetsmelding 2022

Kvalitetsmeldingen er et viktig verktøy for å jobbe systematisk med å videreutvikle læringsmiljø og læringsutbytte i skole og på læreplass. Den skal gi folkevalgte en beskrivelse av tilstanden innenfor sektoren, og er et viktig kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger.

Selv om kvalitetsmeldingen i stor grad er orientert mot det som kan måles, sikrer dialogen med medlemmer av opplæringsutvalget, rektorene og tillitsvalgte i forkant av behandlingen at flere aspekter kan belyses. Lærerorganisasjonene er invitert til denne dialogen. I tillegg vil andre kunnskapskilder, som skole- og bedriftsbesøk og behandling av saker gjennom året kunne bidra til å gi et helhetsbilde av videregående opplæring i fylket.

Koronapandemien- har preget de tre siste skoleårene. Det bærer gjennomføringstall og sluttertall tydelig preg av. Fylkeskommunene har fått betydelige øremerkede midler for å reparere skadene. I årets melding har vi viet ekstra plass for å beskrive tiltak for å bedre både elevenes læring og trivsel. Seinere meldinger vil vise om vi lykkes.

Vi har også viet ekstra plass for å beskrive resultater for elever på tilrettelagt opplæring, og ikke minst planer for å heve kvaliteten på tilbudet til denne elevgruppen.

Vi som jobber med videregående opplæring, er stolt av årets melding. Vi kjenner oss igjen i analysene, og er klar for å ta fatt på utfordringene.

God lesning.

Eiliv Fougner Janssen

fylkesopplæringssjef

Innholdsfortegnelse

 1. Mål og strategier for god opplæring
  1. Forsvarlig system
  2. Statsbudsjettet
  3. Fylkeskommunale vedtak
  4. Koronaperioden
  5. Hvordan måler vi kvalitet?
 2. Læringsresultater
  1. Fullført og bestått etter 5/6 år
  2. Skoleårsfullføring
  3. Læretid
  4. Fagprøver
  5. Skoleårssluttere
  6. Fravær
  7. Hevinger
  8. Kompetansebevis, Tilrettelagt opplæring (TO)
  9. Overganger
  10. Karakterresultater
  11. Resultat fagprøver
  12. Voksenopplæring
  13. Tiltak for læringsresultater
   1. Glidelåsen
   2. U-say
   3. Tiltak iverksatt av skolenes oppfølgingsansvarlige
   4. Ungt Entreprenørskap (UE)
   5. Helhetlig fag- og yrkesopplæring (HFY)
   6. Nettskolen
   7. Sommerskolen
   8. Privatister
   9. Forberedende tilbud for minoritetsspråklige
   10. UngInvest
  14. Styringsdialogen med skolene
   1. Rektormøter
   2. Dialogsamtalen (tidligere kalt skolebesøk)
 3. Læringsmiljø
  1. Elevundersøkelsen
   1. Vurdering for læring
  2. Lærlingundersøkelsen
  3. Mobbetall spesielt
  4. Statistikk fra statsforvalteren
  5. UngData
  6. Tiltak for læringsmiljø
   1. Hybelboere
   2. Skoleprogram
   3. Skoleresept
   4. Gruppeveiledning, PPT
   5. Kurs i skolemestring
   6. Windjammer
   7. Skolenærværtiltak
   8. Autismenettverk
   9. Prosjekt gjennomføring (økt sosialrådgiver ressurs)
   10. Laget rundt lærlingen
   11. OT
 4. Veien videre
  1. Kvalitetsutvikling
  2. Fagfornyelsen
  3. Lærerkompetanse
   1. Skolebasert etterutdanning
   2. Videreutdanning
   3. Formell kvalifisering
  4. Satsing på inkludering og tilpasset opplæring
  5. Fullføringsreformen
 5. Vedlegg
  1. Inntakskarakter per skole
  2. Skoleårsfullføring
  3. Elevundersøkelsen 2021/22
  4. Grunnskolepoeng
  5. Gjennomføring etter 5/6 år per kommune