Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Rogaland

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere er pliktige å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i videregående opplæring.

Rapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den kan også inneholde andre omtaler som er hensiktsmessig ut fra lokale behov.