Miljøstrategi for kollektivtransport

1 Vedtak i fylkestinget

Fylkestingets behandling av sak 154/2019 i møte den 10.12.2019:

Vedtak

  1. Ved fastsetting av Miljøstrategi for kollektivtransporten i Rogaland, viser Fylkestinget til Stortingets vedtak om krav til null- eller lavutslippsteknologi for ferjer og hurtigbåter, samt at Stortinget, ved sin tilslutning til Nasjonal Transportplan 2018-2029, forutsetter at alle nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy i 2025.
  2. Rogaland fylkeskommune har som mål å kutte klimagassutslippene fra den fylkeskommunale kollektivtransport med buss og båt med minst 40 % (fra referansåret 1990) innen 2030, basert på Klimalovens ma°lsetting om et lavutslippssamfunn og Parisavtalens målsetting om en temperaturøkning på maks 1,5 grader.
  3. Det utarbeides et klimabudsjett for fylkeskommunen som inkluderer klare etappemål for kutt i klimagassene fra kollektivtransporten, med mål for kutt hvert år fra og med 2020 til og med 2030.
  4. Godt rutetilbud og høy frekvens skal prioriteres for å få opp kollektivandelen, og redusere klimagassutslippene.
  5. For å ta i bruk lav- og nullutslippsteknologi for å redusere klimagassutslippene fra fylkeskommunale buss- og båtruter, skal søknad om støtte fra Enova sendes før anbudsutlysning, slik at støttebeløpet til lav-/nullutslippsteknologi kan innarbeides i tilbudsprisen fra tilbyderne. Rogaland fylkeskommune vil – i samsvar med anskaffelsesforskriftens § 7-9 – legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser av kollektivtransport med buss og båt. Ved tildelingen av buss- og båtkontrakter skal av den grunn pris vektes maksimalt 70 %, og klimagassutslipp vektes minst 30 %.
  6. Fylkestinget legger til grunn at merkostnader som Rogaland fylkeskommune får ved gjennomføring av ovennevnte Stortingsvedtak - utover støtte fra Enova, Klimasats o.l. - blir kompensert med økt inntektsramme for fylkene.