Miljøstrategi for kollektivtransport

3 Ulike tettstedskategorier

Rogaland er et variert fylke, med både større byer, tettsteder og distrikter med spredt bebyggelse. I arbeidet med samferdsel har ulike steder har behov for ulike strategiske tilnærminger. Samferdselsstrategien for Rogaland differensierer derfor mellom fem ulike tettstedskategorier, disse vises i Tabell 1.

Tabell 1 - Oversikt over tettstedskategorier, gjengitt fra Samferdselsstrategi for Rogaland 2018 - 2029

Oversikt over tettstedskategorier, gjengitt fra Samferdselsstrategi for Rogaland 2018 - 2029
Kategori Tettstedskategorier Beskrivelse
A Byområder Sammenhengende byområde der tettstedet strekker seg over en eller flere kommunegrenser. Byområdene er viktige destinasjoner for andre områder i Rogaland og de tyngste transportstrømmer. Byområdene har størst potensiale for miljøvennlig transport som alternativ til personbiltransport.
B Større tettsteder Alle tettsteder som på grunn av antall innbyggere, funks­jon og tetthet har et forholdsvis stort potensial til å bygge opp et miljøvennlig alternativ til personbiltransport. De fleste tettsteder har flere enn 5000 innbyggere og ligger i nærhet til, eller har god kommunikasjon med byområdene.
C Sentre for bo- og arbeids­markedsregioner utenfor byområder   Alle tettsteder som er sentrum til den respektive bo- og arbeidsmarkedsregion de ligger i. Dette gjelder alle bo- og arbeidsmarkedsregioner som ikke har et byområde som sentrumstettsted. Mulighet for miljøvennlige alternativer til persontransport er avhengig av størrelsen til tettstedene.
D Andre tettsteder   Alle andre tettsteder som ikke tilhører en av de ovenfor nevnte kategorier. Mulighet for alternativer til personbiltransport er begrenset på grunn av til dels lange avstander og lite potensiale for kollektivtransport.
E Øvrige områder   Alle områder utenfor tettstedene defineres som øvrige områder. I disse områder er personbiltransport ofte det eneste alternativet.

I Miljøstrategi for kollektivtransport vurderes kategori A og B under ett og kategori C, D og E under ett. For kategori A og B (Nord-Jæren og Haugesund) tilsier høy befolkningstetthet og mange tettstedsfunksjoner at det er stort potensiale for kollektivreiser. Kategori C, D og E (øvrige områder i fylket) har lavere befolkningstetthet og dermed også mindre mulighet for miljøvennlige reisemåter.