Miljøstrategi for kollektivtransport

Sammendrag

Rogaland fylkeskommune har flere ganger de siste årene behandlet saker knyttet til fremdriftsteknologi og kollektivtransport. Vedtakene er blitt fattet fra sak til sak, med til dels sprikende ambisjonsnivå. I fylkestingssak 34/19 ble en strategi for overgang til nullutslipp etterspurt. Miljøstrategi for kollektivtransport 2020-2023 skal svare ut dette ved å angi fylkeskommunens strategiske tilnærming for utslippsreduksjon i kollektivtransporten. Dette ses i lys av nasjonale målsetningene om reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren og hvilke alternative drivstoff som er tilgjengelige. Dagens status for buss og hurtigbåt/ferje blir presentert, samt muligheter og utfordringer knyttet til ulike typer drivstoff og teknologiske løsninger som kan være aktuelle for kollektivtransporten i Rogaland.

Rogaland fylkeskommune gjennomført flere tiltak for å redusere klimagassutslipp fra kollektivtransporten: Det er satt krav om lavutslipp i flere ferjekontrakter; ferjen til Røvær/Fæøy er hybrid, flere busser kjører på biodiesel og fra 2020 vil to viktige bussruter i Haugesund elektrifiseres. Rogaland fylkeskommune er også involvert forskningsprosjekter hvor målet er mer miljøvennlig framdriftsteknologi.

For kollektivtransporten kan en overgang til biodrivstoff, hydrogen eller batterielektriske løsninger bidra til en betydelig utslippsreduksjon. Dette er imidlertid forbundet med kostnader og viktigheten av at overgangen til miljøvennlig teknologi ikke går på bekostning av rutetilbudet understrekes. Når det gjelder buss i byområder er det i seg selv et miljøtiltak – uavhengig av framdriftsteknologi – siden den i mange tilfeller erstatter reiser med personbil.

Rogaland fylkeskommunes strategi for overgang til mer miljøvennlig framdriftsteknologi i kollektivtransporten kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Rogaland fylkeskommune vil være med å bidra til kutt i klimagassutslipp og i størst mulig grad arbeide for miljøvennlige og fossilfrie alternativer.
  • Det vil i tiden som kommer være viktig å ha et realistisk bilde av økonomiske kostnader og miljøeffekt. Teknologien kan behøve mer tid til å modne før en overgang til nullutslipp er økonomisk bærekraftig.
  • Kostnadene ved en overgang til miljøvennlig framdriftsteknologi må ikke bli til hinder i å tilby et godt kollektivtilbud i fylket. I praksis betyr dette at miljøgunstige løsninger skal etterstrebes, men at miljøvalg ikke skal gå på bekostning av rutetilbudet.
  • Rogaland fylkeskommune vil delta i prosjekter hvor målet er å utvikle kunnskap og kompetanse om nullutslipp i kollektivtransporten.
  • Ved innfasing av batterielektriske løsninger for buss vil Rogaland fylkeskommune prioritere byområder der en får mest buss for pengene. Det er derfor vesentlig at Kolumbus gjennomfører en vurdering av byrutene og konkluderer med hvilke som er best egnet for elektrifisering.
  • Rogaland fylkeskommune vil jobbe for et mest mulig miljøvennlig ferje- og hurtigbåttilbud og følge med på den teknologiske utviklingen.
  • Rogaland fylkeskommune vil arbeide aktivt for holde seg oppdatert og tilegne seg kompetanse knyttet til miljøvennlig framdriftsteknologi i kollektivtransporten.
  • Rogaland fylkeskommune vil bidra med å formidle utfordringer med, og behov for standardisering av infrastrukturløsninger for buss- og båt ut til markedet.

Innholdsfortegnelse