Miljøstrategi for kollektivtransport

10 Oppsummering av strategi

  • Rogaland fylkeskommune vil være med å bidra til kutt i klimagassutslipp og i størst mulig grad arbeide for miljøvennlige og fossilfrie alternativer. 
  • Det vil i tiden som kommer være viktig å ha et realistisk bilde av økonomiske kostnader og miljøeffekt. Teknologien kan behøve mer tid til å modne før en overgang til nullutslipp er teknologisk og økonomisk bærekraftig. 
  • Kostnadene ved en overgang til miljøvennlig framdriftsteknologi må ikke bli til hinder i å tilby et godt kollektivtilbud i fylket. I praksis betyr dette at miljøgunstige løsninger skal etterstrebes, men at miljøvalg ikke bør gå på bekostning av rutetilbudet.
  • Rogaland fylkeskommune vil delta i prosjekter hvor målet er å utvikle kunnskap og kompetanse om nullutslipp i kollektivtransporten. 
  • Ved innfasing av batterielektriske løsninger for buss vil Rogaland fylkeskommune prioritere byområder der en får mest buss for pengene. Det er derfor vesentlig at Kolumbus gjennomfører en vurdering av byrutene og konkluderer med hvilke som er best egnet for elektrifisering. 
  • Rogaland fylkeskommune vil jobbe for et mest mulig miljøvennlig ferje- og hurtigbåttilbud og følge med på den teknologiske utviklingen. 
  • Rogaland fylkeskommune vil arbeide aktivt for holde seg oppdatert og tilegne seg kompetanse knyttet til miljøvennlig framdriftsteknologi i kollektivtransporten. 
  • Rogaland fylkeskommune vil bidra med å formidle utfordringer med, og behov for standardisering av infrastrukturløsninger for buss- og båt ut til markedet.