Miljøstrategi for kollektivtransport

2 Innledning

Det er utarbeidet flere dokumenter for å imøtekomme Rogaland fylkeskommunes utfordringer innen samferdsel: Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2023; Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023; Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2018-2023 og Handlingsprogram for kollektivtransport 2018-2023. For å angi en tydelig retning når det gjelder miljøvalg, suppleres disse nå med strategi for miljøteknologi i kollektivtransporten. Dokumentet er knyttet til Handlingsprogrammet for kollektivtransport 2018-2023. Miljøstrategi for kollektivtransport 2020-2023 skal angi ambisjoner og prioriteringer knyttet til fremdriftsteknologi i kollektivtransporten. Figur 1 viser en oversikt over planlandskapet, og plasseringen av miljøstrategien for kollektivtransport.

 

I Norge står transportsektoren for 31 prosent av de totale klimautslippene (16,5 millioner tonn CO2). I grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029 er det lagt til grunn at transportsektoren minst må halvere dagens utslipp fram mot 2030. En storstilt overgang til ny teknologi og nye typer drivstoff i transportsektoren er nødvendig for å klare en slik betydelig reduksjon i klimagassutslippene (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen, 2016).

I Rogaland fylkeskommune har det flere ganger de siste årene blitt behandlet saker knyttet til fremdriftsteknologi og kollektivtransport. Vedtakene er blitt fattet fra sak til sak, med til dels sprikende ambisjonsnivå. I fylkestingssak 34/19 ble en strategi for overgang til nullutslipp etterspurt gjennom følgende vedtak: «Fylkesrådmannen bes legge frem en sak om strategi for overgang til nullutslipp i kollektivtransporten i Rogaland. Saken skal belyse hvordan vi mest mulig effektivt oppnår overgangen, eksempelvis ved å belyse hvilke ruter det er naturlig å prioritere først.». Formålet med dette dokumentet er dermed å stake ut kursen for hvordan Rogaland fylkeskommune skal møte utfordringene knyttet til klimagassutslipp i kollektivtransport.

I Rogaland fylkeskommune tas klimautfordringene på alvor. I FT-sak 117/2019 ble det blant annet vedtatt at «Rogaland fylkeskommune erkjenner at å avgrense de menneskeskapte klimaendringene er en av våre største oppgaver. Rogaland fylkeskommune skal arbeide for å imøtekomme nasjonale og internasjonale klimaavtaler og -målsettinger».

Når det gjelder kollektivtransport skal Rogaland fylkeskommune være pådriver for løsninger som er bærekraftige for både miljø og økonomi. Ny teknologi spiller en viktig rolle med tanke på å redusere utslipp. Selv om det for Rogaland fylkeskommune i utgangspunktet er ønskelig å bruke den mest miljøvennlige teknologien, vil dette i realiteten kunne medføre en kostnadsøkning og dermed gå på bekostning av det totale kollektivtilbudet i fylket. Kostnadsbildet avhenger både av hvilken type teknologi som tas i bruk og hvor. Samtidig er det usikkerhet både når det gjelder teknologiutvikling og kostnadsutvikling de kommende årene, samt ulike teknologiers forventede miljøavtrykk.

Kolumbus AS utarbeidet i 2016 en miljøstrategi der selskapets langsiktige og kortsiktige målsetninger knyttet til miljø er definert. Flere saker siste året har imidlertid vist at det ikke alltid er samsvar mellom Kolumbus sine ambisjoner og fylkeskommunens økonomiske rammer. Dette understreker behovet for en politisk forankret fylkeskommunal strategi om hvordan miljøutfordringene skal møtes i arbeidet med kollektivtransport. Siden Kolumbus er et aksjeselskap som eies av Rogaland fylkeskommune, vil Miljøstrategi for kollektivtransport (dette dokumentet) være førende for Kolumbus sitt arbeid og veie tyngre enn Kolumbus’ miljøstrategi der det er diskrepans mellom de to dokumentene. Dette følger også av at det er fylkestinget som er bevilgende myndighet.

2.1 Dokumentets oppbygging og avgrensinger

I Miljøstrategien skiller vi mellom teknologi for landbasert kollektivtransport (busser) og teknologi for kollektivtransport på sjøen (ferjer og hurtigbåter). I tillegg til å angi en strategi for kommende år, gir dokumentet en innføring i de viktigste begrepene knyttet til klimavennlig transport og presenterer sentrale utfordringer.

I kapittel 2 presenteres samferdselsstrategiens ulike tettstedskategorier. Kapittel 3 gir en oversikt over klima og miljøutfordringer i transportsektoren, samt nasjonale og lokale ambisjoner for å begrense utslipp. Deretter gir kapittel 4 en gjennomgang av ulike typer drivstoff og deres betydning i miljøperspektiv. Kapittel 5 gir statusoppdatering for situasjonen i Rogaland, mens kapittel 6 og 7 presenterer muligheter og utfordringer knyttet til henholdsvis buss og båt/ferje. Kapittel 8 presenterer anbefalinger når det gjelder framdriftsteknologi de neste årene.

I arbeidet med samferdsel er mobilitet blitt et viktig begrep de siste årene. Det er igangsatt flere ulike prosjekter som har til formål å redusere antall biler på vegene, ved å tilby de som kjører attraktive alternativ. Selv om mobilitetsarbeidet ofte blir knyttet opp til klima og miljø, fordi målet er å redusere personbiltrafikken og dermed også utslippene, tas det ikke opp som tema i denne strategien.