Miljøstrategi for kollektivtransport

11 Referanser

Asplan Viak 2019. Klimaregnskap for buss- og båttrafikken i Rogaland. Rogaland fylkeskommune. (På grunn av en feil i utregningene er dokumentet revidert etter politisk behandling).

Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen. (2016, 02 29). Grunnlagsdokument - Nasjonal transportplan 2018-2029. Hentet 2018 fra regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/contentassets/b7cd552f97da4c79880ea344fd831609/ntp_grunnlag_290216_web.pdf

DNV GL. (2019). Produksjon og bruk av hydrogen i Norge. Oslo: Klima- og miljødepartementet og Olje- og engeridepartementet .

Drivkraft Norge. (2019, 10 07). www.drivkraftnorge.no. Hentet fra https://www.drivkraftnorge.no/nyheter/2019/bioavgift-kan-gi-hoyere-klimagassutslipp/

Fridstrøm, L. og Alfsen, K. H. . (2014). Vegen mot klimavennlig transport. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Hentet fra https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=36652

Hagman, R., Amundsen, A. H., Ranta, M., & Nylund, N.-O. (2017). Klima- og miljøvennlig transport frem mot 2025. Oslo: TØI. Hentet 11 15, 2018 fra https://www.toi.no/getfile.php/1345681/mmarkiv/Aktuelt/1571-2017_final.pdf

Klima- og miljødepartementet. (2019). Regjeringens handlingplan for grønn skipsfart. Klima- og miljødepartmentet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/2ccd2f4e14d44bc88c93ac4effe78b2f/handlingsplan-for-gronn-skipsfart.pdf

Kolumbus. (2019). Årsrapport 2018 - Morgendagens transportløsninger. Hentet fra https://www.kolumbus.no/globalassets/aarsrapporter/arsrapport-2018-digital-versjon.pdf

Lovdata. (2018, 01 01). Lov om klimamål (klimaloven). Hentet 10 17, 2018 fra Lovdata.no: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-60

Menon, DNV GL, TØI. (2018). Klimatiltak innenfor kollektivtransport. Menon Economics. Hentet fra https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-79-Analyse-av-klimatiltak-innenfor-kollektivtransport.pdf

Miljødirektoratet. (2019, 04 30). Fakta om biodrivstoff. Hentet 10 16, 2019 fra Miljødirektoratet: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Energi/Biodrivstoff/Fakta-om-biodrivstoff/

Miljødirektoratet. (2019, Oktober 09). Miljøstatus. Hentet fra Miljøstatus: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-transport/

Miljødirektoratet. (2019, 06 25). Miljøstatus. Hentet 10 02, 2019 fra Lokal luftforurensning: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/lokal-luftforurensning/

Rambøll. (2019). Infrastruktur for fremtidens hurtigbåt. Oslo: Trøndelag fylkeskommune.

Rambøll. (2019). Infrastruktur for fremtidens hurtigbåt. Oslo: Trøndelag fylkeskommune.

Ruter. (2018). Utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus. Oslo: Ruter. Hentet fra https://ruter.no/contentassets/e7bd74c5a3724b2789c874e97ae0427b/rapport-utslippsfri-kollektivtransport-i-oslo-og-akershus.pdf

Samferdselsdepartemenet. (2017, 04). Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029. Samferdselsdepartemenet.

Samferdselsdepartementet. (2017, 04 05). Regjeringen.no. Hentet fra Meld. St. 33 - Nasjonal transportplan 2018-2029: https://www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/no/pdfs/stm201620170033000dddpdfs.pdf

Samferdselsdepartementet. (2019). Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport. Samferdselsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/67c3cd4b5256447984c17073b3988dc3/handlingsplan-for-infrastruktur-for-alternative-drivstoff.pdf

Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. (2019). Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport. Samferdselsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/67c3cd4b5256447984c17073b3988dc3/handlingsplan-for-infrastruktur-for-alternative-drivstoff.pdf

Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. (2019). Plan for fossilfri kollektivtrafikk i 2025. Samferdselsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/383ec46d92b54c02af488558e2dbe0c1/handlingsplan-for-fossilfri-kollektivtransport.pdf

SSB. (2019). Bilparken: 11823: Euroklasser, drivstofftyper og kjøretøygrupper, etter region, drivstofftype, statistikkvariabel og år. Hentet 10 18, 2019 fra Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/statbank/table/11823/tableViewLayout1/

Statens vegvesen. (2018, 05 15). Vegvesen.no - Går videre med hydrogenferje-partnere. Hentet 10 02, 2018 fra Vegvesen.no: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/Pressemeldingsarkiv/Vegdirektoratet/gar-videre-med-hydrogenferje-partnere

Statens vegvesen. (u.d.). Hydrogenferje-avtale gir nullutslipp i ferjesektoren. Hentet fra vegvesen.no: https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/ferje/utviklingskontrakt-hydrogen/nyheter-utviklingskontrakt-hydrogen/hydrogenferje-avtale-gir-nullutslipp-i-ferjesektoren

Stensvold, T. (2019, 05 13). Norled skal bygge hydrogenferge nummer to. Hentet 09 27, 2019 fra Teknisk ukeblad : https://www.tu.no/artikler/norled-skal-bygge-hydrogenferge-nummer-to/465145

Størdal, J.-M., Gjørv, A. B., Jenssen, B. R., Kaynia, M., Kristensen, N. B., Nag, T., & Volden, G. H. (2019). Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet. Samferdselsdepartementet.

Sysla maritim. (2019, 08 02). Hentet fra Fjord1 vil ha slutt på "Tesla-tilstander" for elferjene: https://sysla.no/a/0nbxe2

Thema Consulting Group, Norconsult. (2017). Elektrifisering av bybussene i Agder - Sluttrapport. Thema Consulting Group og Norconsult. Hentet fra https://akt.no/media/549252/rapport-elbuss-agder-10.pdf

Transport & Environment. (2016, 04 25). Biodiesel’s impact: emissions of an extra 12m cars on our roads, latest figures show. Hentet 10 18, 2019 fra Tranport & Environment: https://www.transportenvironment.org/press/biodiesel’s-impact-emissions-extra-12m-cars-our-roads-latest-figures-show

Weber, C. o. (2016). Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI-teknologi. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Hentet 10 08, 2019 fra https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=44169