Miljøstrategi for kollektivtransport

12 Fotnoter

¹Støtten kan gå til relevante nettoppgraderinger, batteribuffere på land, ladeløsninger, automatiske fortøyningssystemer og andre nødvendige oppgraderinger av havneanlegg. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv beslutning.

²Opprinnelsesgaranti sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som det du forbruker og bidrar til å øke etterspørselen etter fornybar energi og gjør det mer lønnsomt for kraftprodusentene å satse på fornybar energiproduksjon.

³Euro-standarder definerer grensene for akseptert utslipp fra forbrenningsmotorer. Euro-standardene har siden de ble innført på tidlig 90-tall jevnlig blitt oppdatert med strengere krav, og gjeldende standard er Euro VI (tunge kjøretøy/Euro 6 (personbil) som ble innført i 2014.

[4] Ryfylkesambandet er ny kontrakt som følger av endringene i Finnøysambandet, og vil trafikkere nordre del av dagens Finnøysamband, samt flere øyer i Ryfylke. For å kunne realisere denne ferja er det viktig at kostnadene holdes på lavest mulig nivå. Derfor vil det benyttes fossil diesel i dette sambandet. Jamfør FT-sak 60/18.

[5] Kontrakten ble lyst ut med krav om lavutslipp. Norled bygger den ene ferja med mulighet for hydrogendrift