Integreringsstrategi

6 Organisering og samarbeid

Ved overføring av regionale integreringsoppgaver til fylkene 01.01.2020 ble det etablert et integreringsteam i Rogaland fylkeskommune. Teamet bestod av tre medarbeidere i opplæringsavdelingen, hvorav to nye rekrutterte rådgivere. Organiseringen ble utførlig beskrevet i saken «Nye regionale integreringsoppgaver - status og fremdrift» (2020/66640-1). 

Organiseringen av arbeidet ble evaluert høsten 2021. Vi så det som hensiktsmessig å endre eksisterende strukturer og ønsker nå å ha mer fokus på ansvar og oppgaver enn på definerte samarbeidsformer. To integreringsrådgivere vil fortsatt ivareta det generelle integreringsansvaret, men ikke i et fast integreringsteam. De er i tett dialog med samarbeidspartnere i kommunene og har etablert fast samarbeid med sektormyndigheter (Statsforvalteren, KS, NAV Rogaland, IMDi) og medarbeidere i andre fylkeskommuner.

Figuren under illustrerer fylkeskommunens ansvar på integreringsfeltet, og mange oppgaver er allerede ivaretatt i ulike seksjoner/avdelinger og i kommunene. Vi er avhengige av godt samarbeid internt og eksternt for å oppnå målet om økt livskvalitet, integrering og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv for innvandrere i hele Rogaland.  

I forbindelse med arbeidet med integreringsstrategi ble det opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe som bestod av representanter fra næringsavdelingen, folkehelse, plan, kultur og opplæring. Dette samarbeidet var avgjørende for å sikre en helhetlig tilnærming til integreringsstrategien.  

I forlengelsen av denne strategien er det ønskelig å opprettholde arbeidsgruppen for å følge opp arbeidet. På sikt vil det bli vurdert å opprette et integreringsforum som vil erstatte arbeidsgruppen. Formålet med et slikt integreringsforum vil være å orientere om status i de ulike avdelingene og evaluere innsatsen. Forumet kan også initiere kompetanseheving innad i fylkeskommunen og påse at kunnskapsgrunnlaget for integrering holdes oppdatert slik at det viser utviklingstrekk over tid. Deltakelse fra både interne og eksterne aktører kan vurderes ved eventuell opprettelse av et integreringsforum.

Fylkeskommunens integreringsansvar