Integreringsstrategi

1 Hvorfor – bakgrunn for strategien

1.1 Bakgrunn

I likhet med Norge for øvrig blir Rogaland stadig mer mangfoldig; over 17 % av fylkets befolkning har minoritetsbakgrunn. Kun Viken og Oslo har flere innbyggere med minoritetsbakgrunn enn Rogaland.  

Fra 01.01.2020 ble det regionale integreringsansvaret overført til fylkeskommunene som følge av regionreformen. Overføring av oppgavene ble detaljert omtalt i Stortingsmelding nr. 6 2018-2019 (Oppgaver til nye regioner), og fra 01.01.2021 ble ansvaret hjemlet i Integreringsloven (Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid)  

Hensikten med en integreringsstrategi er å få et styringsverktøy for folkevalgte, et arbeidsverktøy for ansatte i fylkeskommunen og en forventningsavklaring når det gjelder fylkeskommunens ansvar og oppgaver.   

Strategien innledes med hvilke føringer som ligger til grunn for utarbeidelse av denne integreringsstrategien, begrepsavklaring og prosess. Kapittel 4 viser Rogaland fylkeskommunes visjon og mål for arbeidet med integrering. Videre vil vi i kapittel 5 redegjøre for viktige innsatsområder og foreslå mål og hovedgrep for å imøtekomme disse. Kapittel 6 handler om organisering av integreringsoppgavene og hvordan fylkeskommunen i samarbeid med kommuner, sektormyndigheter og andre relevante samarbeidspartnere kan ivareta det regionale integreringsansvaret.

Utdypende informasjon og kunnskapsgrunnlag ligger i et eget dokument, se Kunnskapsgrunnlag for integrering i Rogaland. 

Visjon og mål for denne strategien viser til at kompetanse, samarbeid og helhetlig tilnærming er viktig for å få til et godt integreringsarbeid. Strategien skal være et verktøy for hvordan integreringsarbeid kan innlemmes i de ulike fagområder i fylkeskommunen. Vi skal vektlegge kunnskapsgrunnlag i planleggingen og bruke virkemidlene våre der vi oppnår størst effekt.    

1.2 Nasjonale og regionale føringer

Regjeringens integreringsstrategi

I 2018 lanserte regjeringen sin integreringsstrategi,  Integrering gjennom kunnskap. Strategien hviler på fire pilarer: utdanning og kvalifisering, arbeid, hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv. Ved siden av å satse på utdanning legger strategien vekt på at innvandreres kompetanse i større grad må samsvare med regionale arbeidskraftbehov.

Regionreform

Regjeringens integreringsstrategi ble fulgt opp i Stortingsmelding nr. 6 2018-2019 (Oppgaver til nye regioner), hvor departementet blant annet uttalte: «Fylkeskommunene kan i større grad bidra til at flyktninger og innvandrere kvalifiseres til å møte regionale behov for arbeidskraft. Dette vil bidra til en bedre og mer bærekraftig integreringspolitikk.» (s. 55)  

Fra 1. januar 2020 overtok Rogaland fylkeskommune seks oppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Disse oppgavene var bosetting-kapasitetsstyring, oppfølging av kommuner i deres kvalifiseringsarbeid, arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, frivillighet og samfunnsdeltakelse, samarbeid med sektormyndigheter på integreringsfeltet og tilskuddene Jobbsjansen del B, mentor- og traineeordninger og etablereropplæring for innvandrere. Oppgavene skulle løses i fylkeskommunal sammenheng.

Ny lov om integrering

integreringsloven, som trådte i kraft 01.01.2021, lovfestes fylkeskommunens ansvar for det regionale integreringsarbeidet. Loven pålegger også fylkeskommunen spesifikke oppgaver knyttet til planer for kvalifisering, bosetting, karriereveiledning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Nye regionale integreringsoppgaver

Det ble gjort rede for nye regionale integreringsoppgaver i Fylkestinget 08.12.2020 (PS 0150/20). Samme sak belyste behovet for en regional integreringsstrategi i partnerskap med samarbeidspartnere. I saken står det blant annet: «Fylkeskommunens verktøy for politikkutforming er regional planlegging, og det kan være mye potensial i å se integreringsoppgavene inn i de store samfunnsutfordringene – og løsninger gjennom regionalt samarbeid og regional tverrsektoriell tiltaksbygging».  

Fylkeskommunen ivaretar allerede oppgaver på integreringsområdet, og strategien kan binde dette sammen med nye ansvarsoppgaver etter regionreform og ny lov om integrering.

Gjeldende planer og strategier

Å bidra til et inkluderende samfunn med høy livskvalitet for alle i hele Rogaland er en gjennomgående prioritering i Rogaland fylkeskommunes oppdrag som regional samfunnsutvikler. Godt integreringsarbeid er en forutsetning for å møte flere samfunnsutfordringer, særlig knyttet til sosial og økonomisk bærekraft.  

Det må tilstrebes at integreringsarbeidet ikke skjer ved siden av tjenester og tilbud på det enkelte arbeidsområde, og det blir derfor viktig å se strategien i sammenheng med andre fylkeskommunale planer. Strategien vil kobles til annet regionalt planarbeid der integreringsperspektivet hører naturlig hjemme, og i kunnskapsgrunnlaget vil det være henvisning til blant annet regionale utviklingstrekk i Rogaland, folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020 og kvalitetsmelding for videregående opplæring.

Strategien skal identifisere innsatsområder og bidra til helhetlig og koordinert innsats på feltet. Fylkeskommunens regionale integreringsansvar kan knyttes til utviklingsmål 3 (Helsefremmende og inkluderende samfunn) i Utviklingsplan for Rogaland. Innsatsområder for å oppnå dette er å redusere sosiale ulikheter i helse og samfunnsdeltakelse, øke gjennomføring i videregående opplæring og styrke demokratisk deltakelse, mangfold og medborgerskap.   

Integreringslovens § 4 pålegger fylkeskommunene å utarbeide planer for kvalifisering av innvandrere. Planene kan i henhold til forarbeidene til integreringsloven, Prop. 89 L (2019-2020), «inngå i fylkeskommunens regionale strategiske kompetanseplaner, som beskrevet i Meld. St. 6 (2018–2019) punkt 8.3.3.». I Rogaland vil planene inngå i Regionalplan for kompetanse. Integreringsstrategien kan sammen med Kunnskapsgrunnlag for integrering i Rogaland danne et viktig grunnlag for å definere tiltak for å kvalifisere innvandrere til å møte regionale arbeidskraftbehov og fremheve hvilken opplæring de trenger for å møte slike behov.