Integrering

Rogaland fylkeskommune har etter integreringsloven ansvar for det regionale integreringsarbeidet.

Loven pålegger i tillegg fylkeskommunen oppgaver  som å utarbeide planer for kvalifisering, anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune, sørge for tilbud om karriereveiledning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Les mer om integreringsloven på lovdata.no

Integreringsstrategi for Rogaland

Fylkestinget har vedtatt integreringsstrategi for Rogaland. Integreringsstrategien gir retning for arbeidet innenfor følgende innsatsområder:

  • bosetting
  • utdanning og kvalifisering
  • arbeid
  • hverdagsintegrering
  • retten til å leve et fritt liv
Forside av integreringsstrategi for Rogaland. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Integreringsstrategi

Integreringsstrategien er et styringsverktøy for folkevalgte, et arbeidsverktøy for ansatte i fylkeskommunen og en forventningsavklaring når det gjelder fylkeskommunens ansvar og oppgaver.

Les integreringsstrategi for Rogaland

Kunnskapsgrunnlag

Les kunnskapsgrunnlag for integrering i Rogaland

Faggruppe integrering i fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune har opprettet en faggruppe som skal bidra til å ivareta det regionale integreringsansvaret.

Faggruppen har tett kontakt med andre avdelinger i fylkeskommunen, regionale sektormyndigheter, kommunene i Rogaland og med andre relevante aktører på integreringsfeltet.

Tilskuddsordninger

Rogaland fylkeskommune har to tilskuddsordninger for innvandrere, etablerertilskudd og mentor/traineeordning. Det er næringsseksjonen som forvalter ordningene 

Etablereropplæring for innvandrere

Mentor- og traineeordning for innvandrere

Veileder - Hvordan nå ut med informasjon til personer med innvandrerbakgrunn?

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utarbeidet en veileder som er nyttig å bruke når en skal nå ut med informasjon til personer med innvadrerbakgrunn.

Se veilederen på IMDi.no

Webinar: Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Opptak fra webinar holdt 31.10.23. Tilgjengelig ut 2023.