Integrering

Rogaland fylkeskommune har ansvar for det regionale integreringsarbeidet.

Som en del av regionreformen ble flere integreringsoppgaver overført fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til fylkeskommunene fra 01.01.2020. Oppgavene ble detaljert omtalt i Stortingsmelding nr. 6 2018-2019 (oppgaver til nye regioner)

I integreringsloven, som trådte i kraft 01.01.2021, er fylkeskommunens ansvar for det regionale integreringsarbeidet lovfestet. Loven pålegger også fylkeskommunen oppgaver  som planer for kvalifisering, bosetting, karriereveiledning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

I desember 2021 vedtok fylkestinget integreringsstrategi for Rogaland:

Rogaland fylkeskommune har to integreringsrådgivere som skal bidra til å ivareta det nye ansvaret og fylkeskommunens integreringsoppgaver. Integreringsrådgiverne har tett kontakt med andre avdelinger i fylkeskommunen, regionale sektormyndigheter, kommunene i Rogaland og med andre relevante aktører på integreringsfeltet.

Til toppen