Integreringsstrategi

3 Medvirkning og kommunikasjon

Intern involvering 
I løpet av prosessen har vi informert om strategien i ledergrupper, avdelingsmøter, seksjonsmøter og faggrupper. Strategien var blant annet tema på samling om integreringsloven i mai 2021, der målgruppen var ansatte i fylkeskommunen. Våren 2021 ble det opprettet en tverrsektoriell arbeidsgruppe som består av representanter fra opplæringsavdelingen, kultur- og næringsavdelingen og plan-, miljø- og samfunnsavdelingen. Arbeidsgruppen og andre medarbeidere i fylkeskommunen har bidratt med kunnskapsgrunnlag og innspill til mål og hovedgrep innenfor de ulike fagområdene.  

Ekstern involvering 
Integreringsrådgiverne har tett dialog og jevnlig kontakt med aktuelle tjenesteområder i kommunene. I forkant av arbeidet med integreringsstrategien tok vi kontakt med våre samarbeidspartnere for å få informasjon om hva som finnes av kommunale planer for integrering og inkludering. Vi har informert om strategien på ulike arenaer i løpet av våren/høsten 2021, blant annet i faste møter med sektormyndigheter, samlinger om integreringsloven, møte med kommunaldirektørutvalget og fylkesstyret i KS samt på inkluderingsdager for kommuner og frivillige organisasjoner og i andre fora der vi har vært invitert inn. Innspill som har kommet inn i forbindelse med disse møtene er tatt med inn i arbeidsgruppen.  

Underveis i prosessen har mål og hovedgrep blitt presentert for et utvalg samarbeidspartnere for å få tilbakemelding på om de vil fungere etter hensikten. I kontakt med kommuner er det lagt vekt på å få innspill fra kommuner av ulik størrelse og i ulike regioner.