Frivillighet

 

ungdom i gule t-skjorter som holder rundt hverandre - Klikk for stort bilde

  

Frivillighet bidrar til deltakelse, mangfold, inkludering og fellesskap, og er en viktig bærebjelke i samfunnet. Rogaland ønsker å styrke satsningen på å skape en helhetlig frivillighetspolitikk, som legger til rette for mer samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og frivilligheten. Vi vil synliggjøre frivillighetsarbeidet og tilgjengeliggjøre aktivitetstilbud for befolkningen for økt deltakelse.

Oversikt over fylkeskommunens økonomiske virkemidler rettet mot frivillighet - 2022

Oversikt over fylkeskommunens økonomiske virkemidler rettet mot frivillighet - 2022
Tilskuddsordning Hvem kan søke Søknadsfrist Fylkeskommunale midler Statlige midler
Kap. 1429 post 70. Tilskudd til arkeologiske kulturminner (sikring, restaurering, skjøtsel, tilrettelegging, formidling og dokumentasjon) Kommuner og frivillige organisasjoner i samarbeid med kommuner/fylkeskommune.    Søknadsfrist 15.januar    Kr 195.000   
Tilskudd til fartøyvern - statlige midler. Kap. 1429 post 74. Eiere av verna fartøy. Dette kan være aksjeselskap, stiftelser, foreninger og lag.    Søknadsfrist 1.november        kr. 4 693 000 
Tilskudd til fartøyvern - fylkeskommunal tilskuddsordning SAVOS Eiere av verna fartøy. Dette kan være aksjeselskap, stiftelser, foreninger og lag.   Søknadsfrist 1.november   Kr. 1 900 000    
Tilskudd til folkehelsearbeid Aktører i partnerskap for folkehelse, kommuner, privatpersoner og frivillige organisasjoner  Søknadsfrist 15. januar  1  250 000,-   
Tilskudd universell utforming  Kommuner, friluftsråd og frivillige organisasjoner  Søknadsfrist 15. januar  1 350 000,-   
Tilskudd til frivillighetens år 2022 Frivilligsentraler, organisasjoner, lag og foreninger som hører hjemme i Rogaland  Løpende innen 1. november  500 000,-   
Midler til uforutsette kostnader i frivillighetens år    Løpende  160 000,-   
Tilskudd til friluftslivsarbeid  Frivillige organisasjoner og kommuner  Søknadsfrist 15. januar  2 311 000,-   
Tilskudd til friluftslivsaktivitet        1 600 000,-  
Totalt 7 471 000  6 488 000 
Totalt fylkeskommunale og statlige midler 13 959 000 12 976 000

Les Rapport for frivillighetsarbeid i Rogaland fylkeskommune (PDF, 575 kB) som viser en helhetlig oversikt over virkemidler på tvers av fagfeltene som støtter opp om frivilligheten.