Fartøyvern - fylkeskommunal tilskuddsordning

For å sikre et representativt utvalg av eldre fartøyer med tilknytning til Rogaland, gir Rogland fylkeskommune i samarbeid med Riksantikvaren tilskudd til restaurering og vedlikehold av verneverdige fartøyer.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. november hvert år

Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig ca en måned før søknadsfristen.

Hvem kan søke?

Midlene brukes primært til fartøyer som har formell status som vernet eller fredet. Fartøyeiere kan få en avklaring av formell vernestatus gjennom egen søknad til Riksantikvaren. Dersom du har et fartøy eller en båt i Rogaland som du mener er verneverdig, anbefaler vi i første omgang å ta kontakt med Rogaland fylkeskommune.

Retningslinjer for tilskudd til kulturhistoriske fartøyer i Rogaland

Hvordan fordeles midlene?

For å skape større forutsigbarhet for søkerne, blir inntil 2/3 av de årlige budsjettmidler øremerket til restaureringsprosjekter med en varighet på inntil tre år. Samme prosjekt vil normalt ikke få forlenget en slik prosjektperiode. De resterende budsjettmidler avsettes til ett-årige prosjekter. Det fylkeskommunale tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50% av de budsjetterte kostnadene i tiltak det søkes om støtte til. 

Utbetaling av tilskudd

Anmodning om utbetaling av tilskudd, med rapportering av gjennomførte tiltak, fremmes elektronisk. Rapportskjema er midlertidig utilgjengelig. Ta kontakt med saksbehandler for mer informasjon.