Tilskudd til universell utforming

Har din organisasjon behov for tilskudd til å gjennomføre et prosjekt knyttet til universell utforming? Dette kan være alt fra installasjon av heis, tilrettelegging av turvei, bygg og toalett, eller kompetanseheving innen universell utforming.  

Universell utforming bidrar til å øke menneskers muligheter for samfunnsdeltakelse ved å lage produkter, tjenester, kommunikasjonsmidler og eksisterende omgivelser mer brukbare og tilgjengelige for flere mennesker. I 2023 var det 1,4 millioner kroner til fordeling gjennom denne tilskuddsordningen.  

Søknadsfrist

Ny søknadsfrist 21. januar 2024. Søknadsskjema vil bli åpnet 15. desember.

Søknadsskjema

Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen Regionalforvaltning.no.

Hvem kan søke om tilskudd

Kommuner, friluftsråd og frivillige organisasjoner

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til at universell utforming legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere, som et ledd i oppfølgning og gjennomføring av Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland.

Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland har som hovedmål at universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere. Hovedmålet er brutt ned til flere delmål med tiltak innenfor satsningsområdene:

 • Kunnskap og kompetanse
 • Bygg og anlegg
 • Uteområder, friluftsliv og kulturminner
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Samferdsel
 • Innovasjon, næringsutvikling og reiseliv

Generelle krav

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Tilrettelegging av bygg og arena må oppfylle kravene i Teknisk forskrift (TEK 17).
 • Ved tilrettelegging forutsettes det at det foreligger grunneieravtaler som omfatter tiltakene.
 • Fylkeskommunen gir maks tilskudd på 50% av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til

 • Undervisning, kurs og konferanser innen universell utforming.
 • Kartlegging i samsvar med metode utviklet av Rogaland fylkeskommune, se registreringsskjema på tilgjengelighet.no.
 • Prosjektering og tilrettelegging av offentlige bygg
 • Tilrettelegging for universell utforming av bygg, vernede bygg, kulturarenaer og kulturminner, publikumsbygg og anlegg og friluftslivsområder.
 • Innovasjons- og utviklingsprosjekter

Det gis ikke tilskudd/støtte til

 • Allerede gjennomførte prosjekter
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Om prosjektet kan knyttes direkte til mål i Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland.
 • Om prosjektet kan knyttes direkte til satsingsområdene i Fylkesdelplan for Universell Utforming i Rogaland.

Søknadsprosedyre

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og det påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt utbetalingsanmodning med regnskap og rapport, utfylt og sendt inn gjennom Regionalforvaltning.no.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn kr. 200 000,- forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt kr. 600,- per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.