Tilskudd til folkehelsearbeid

Ønsker du å bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse? Skal din organisasjon iverksette tiltak for å fremme psykisk helse blant barn og unge? Vil du styrke innsatsen innen frivillighetsarbeid for økt deltakelse? Rogaland fylkeskommune deler ut ca. 1,3 million kroner til flere forskjellige prosjekter som støtter opp om disse innsatsene. Sjekk retningslinjene under og finn ut om din organisasjon eller kommune kan søke om tilskudd til folkehelsearbeid og få hjelp til nettopp deres prosjekt.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme god folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller. 

Tilskuddsordningen støtter opp om tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse og livskvalitet, i tråd med Program for folkehelsearbeid i kommunene. Den skal også støtte opp om satsningsområdene i Regionalplan for folkehelse og utviklingsmålene i Utviklingsplan for Rogaland 2021-2024, særlig rettet mot Helsefremmende og inkluderende samfunn.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til

 • Integreringstiltak
 • Tiltak i skoler og barnehager
 • Tiltak rette mot psykisk helse blant barn og unge
 • Selvmordsforebyggende tiltak
 • Styrking av samarbeid om frivillighetsarbeid (mellom det offentlige, frivillige organisasjoner og næringsliv)

Søknadsfrist

Ny søknadsfrist søndag 21. januar 2024. Søknadsskjema vil bli åpnet 15. desember.

Søknadsskjema

Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen Regionalforvaltning.no.

Hvem kan søke om tilskudd

Aktører i partnerskap for folkehelse, kommuner, privatpersoner og frivillige organisasjoner.

Generelle krav

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Fylkeskommunen gir maks tilskudd på 50% av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.
 • Tiltaket skal være universelt utformet der tiltakets art gjør dette relevant. Dette kan være ved fysisk tilrettelegging eller gjennomføring av arrangementer og andre aktiviteter for allmennheten

Det gis ikke tilskudd/støtte til

 • Allerede gjennomførte prosjekter
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold

Prioriteringskriterier

Søknader vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • I hvilken grad tiltaket bidrar til å oppnå tilskuddsordningens formål
 • Er kunnskapsbasert og bruker tilgjengelig statistikk (oppvekstprofiler, ungdata mm) som kunnskapsgrunnlag.
 • Gjelder samarbeidsprosjekter og/eller tverrfaglige prosjekter, dvs. prosjekter hvor det samarbeides på tvers av sektorer, fagområder eller på tvers av kommuner.
 • Gir en styrket politisk og administrativ forankring av folkehelsearbeidet.
 • Realisme med hensyn til budsjett og gjennomføringsplan

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og det påfølgende budsjettåret. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt utbetalingsanmodning med regnskap og rapport, utfylt og sendt inn gjennom Regionalforvaltning.no.
 • Erfaringer fra prosjektet kan bli etterspurt å deles på en partnerskapssamling for folkehelse.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn kr. 200 000,- forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt kr. 600,- per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.