Tilskudd til friluftslivsarbeid

Skal din organisasjon bygge en gapahuk, skilte en sti eller avholde et arrangement rette mot friluftsliv? Kanskje kommunen vil opparbeid en turvei, en parkeringsplass eller skjøte et friluftslivsområde truet av fremmed arter?

Rogaland fylkeskommune deler hvert år ut rundt 2 millioner kroner til mange forskjellige prosjekter innen friluftsliv. Sjekk retningslinjene under og finn ut om din organisasjon eller kommune kan søke om tilskudd til friluftlivsarbeid og få hjelp til nettopp deres prosjekt.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 21. januar 2024. 

Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen til Regionalforvaltning.

Søk om tilskudd til friluftslivsarbeid

Les mer på Regionalforvaltnings hjemmesider (regionalforvaltning.no)

Hvem kan søke om tilskudd?

Frivillige organisasjoner og kommuner.

Formål med støtteordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til måloppnåelse og gjennomføringen av handlingsplanen i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (Ute i Rogaland) ved å støtte opp om tilrettelegging og skjøtsel av regionalt viktige natur- og friluftslivsområder, motivere til friluftsaktivitet og formidling av friluftslivskunnskap.

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning har en todelt visjon:

 • Friluftsliv for alle i hele Rogaland
 • Naturen tas vare på som grunnlag for liv, utvikling og opplevelse

For å arbeide mot visjonen er det satt opp syv hovedmål:

 1. Å sikre god tilgang og miljøvennlig transport til friluftslivsområder.
 2. Å utvikle friluftstilbudet for barn, unge og grupper med spesielle behov.
 3. Å opprettholde mangfoldet og det totale arealet av naturområder i Rogaland.
 4. Å utvikle friluftslivet i nærmiljøet.
 5. Å styrke kunnskapen om friluftsliv, jakt og fiske i Rogaland.
 6. Å bevare det tradisjonelle friluftslivet og legge til rette fornye friluftslivsaktiviteter.
 7. Å sikre sterk, tydelig og kunnskapsbasert naturforvaltning.

Hva kan det søkes støtte til?

Dette kan du søke støtte til:

 • Fysisk tilrettelegging i viktige regionale natur- og friluftslivsområder områder eller tilknyttet regionalt viktige friluftsinfrastruktur som vandreløyper og sykkelruter.
 • Skjøtsel i viktige regionale natur- og friluftslivsområder områder.
 • Prosjekter som skaper fysisk aktivitet og motivere til bruk av regionale natur- og friluftslivsområder områder.
 • Prosjekter som bidra til kunnskapsformidling og kompetanseheving innen friluftsliv og naturforvaltning.

Dette kan du ikke søke støtte til:

 • Allerede gjennomførte prosjekter
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold.

Krav til søknaden

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Tilrettelegging og skjøtsel må gjennomføres i områder registrert som regionalt friluftslivsområde, jevnfør kartlag i temakartportalen, eller tilknyttet regionalt viktig friluftsinfrastruktur, som vandreløyper og sykkelruter.
 • Skilting og merking må gjennomføres i tråd med merkehåndboka og tilhørende skiltmanual.
 • Tiltaket skal være universelt utformet der tiltakets art gjør dette relevant. Dette kan være ved fysisk tilrettelegging eller gjennomføring av arrangementer og andre aktiviteter for allmennheten.
 • Fylkeskommunen gir maks tilskudd på 50 prosent av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Om prosjektet kan knytes direkte til tiltak i handlingsplanen for Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning.
 • Om prosjektet kan knyttes direkte til satsingsområdene i handlingsplanen for Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning
 • Prosjekter hvor lønnsutgifter utgjør en stor del av omkostningene nedprioriteres.
 • Prosjekter hvor innkjøp av friluftsutstyr og lignende utgjør en stor del av omkostningene nedprioriteres.

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt utbetalingsanmodning med regnskap og rapport, utfylt og sendt inn gjennom Regionalforvaltning.no.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn 200 000 kroner forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til 250 kroner per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt 600 kroner per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.