Tilskudd til friluftslivsarbeid

Skal din organisasjon bygge en gapahuk, skilte en sti eller avholde et arrangement rette mot friluftsliv? Kanskje kommunen vil opparbeid en turvei, en parkeringsplass eller skjøte et friluftslivsområde truet av fremmed arter?

Rogaland fylkeskommune deler hvert år ut rundt 2 millioner kroner til mange forskjellige prosjekter innen friluftsliv. Sjekk retningslinjene under og finn ut om din organisasjon eller kommune kan søke om tilskudd til friluftlivsarbeid og få hjelp til nettopp deres prosjekt.

Slik søker du

Søknadsfrist: 20. januar

Søknadsskjema

Søknad og eventuelle vedlegg sendes til:

E-post: firmapost@rogfk.no,

eller 

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

 • Søknaden må inneholde et realistisk budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter) og en fyldig beskrivelse av tiltaket.
 • Det gis tilskudd på maks 50% av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.

Hvem kan søke om tilskudd

Frivillige organisasjoner og kommuner.

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til måloppnåelse og gjennomføringen av handlingsplanen i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (Ute i Rogaland) ved å støtte opp om tilrettelegging og skjøtsel av regionalt viktige natur- og friluftslivsområder, motivere til friluftsaktivitet og formidling av friluftslivskunnskap.

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning har en todelt visjon:

 1. Friluftsliv for alle i hele Rogaland
 2. Naturen tas vare på som grunnlag for liv, utvikling og opplevelse

For å arbeide mot visjonen er det satt opp syv hovedmål:

 1. å sikre god tilgang og miljøvennlig transport til friluftslivsområder.
 2. å utvikle friluftstilbudet for barn, unge og grupper med spesielle behov.
 3. å opprettholde mangfoldet og det totale arealet av naturområder i Rogaland.
 4. å utvikle friluftslivet i nærmiljøet.
 5. å styrke kunnskapen om friluftsliv, jakt og fiske i Rogaland.
 6. å bevare det tradisjonelle friluftslivet og legge til rette fornye friluftslivsaktiviteter.
 7. å sikre sterk, tydelig og kunnskapsbasert naturforvaltning.

Generelle krav

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Tilrettelegging og skjøtsel må gjennomføres i områder registrert som regionalt friluftslivsområde, jevnfør kartlag i temakartportalen, eller tilknyttet regionalt viktig friluftsinfrastruktur, som vandreløyper og sykkelruter.
 • Skilting og merking må gjennomføres i tråd med merkehåndboka og tilhørende skiltmanual.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til

 • Fysisk tilrettelegging i viktige regionale natur- og friluftslivsområder områder eller tilknyttet regionalt viktige friluftsinfrastruktur som vandreløyper og sykkelruter.
 • Skjøtsel i viktige regionale natur- og friluftslivsområder områder.
 • Prosjekter som skaper fysisk aktivitet og motivere til bruk av regionale natur- og friluftslivsområder områder.
 • Prosjekter som bidra til kunnskapsformidling og kompetanseheving innen friluftsliv og naturforvaltning.

Det gis ikke tilskudd/støtte til

 • Allerede gjennomførte prosjekter
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold.

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Om prosjektet kan knytes direkte til tiltak i handlingsplanen for Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning.
 • Om prosjektet kan knyttes direkte til satsingsområdene i handlingsplanen for Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning
 • Prosjekter hvor lønnsutgifter utgjør en stor del av omkostningene nedprioriteres.
 • Prosjekter hvor innkjøp av friluftsutstyr og lignende utgjør en stor del av omkostningene nedprioriteres.

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet sett i forhold til beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn kr. 200 000,- forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt kr. 600,- per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Til toppen