Internasjonal strategi

5 Strategiske satsingsområder

Satsingsområdene tar utgangspunkt i de arbeidsformer og verktøy som gir størst merverdi for Rogaland: 

 • samarbeidsarenaer og politisk samarbeid
 • programmer og prosjekter 
 • kompetanse og synlighet

Fylkeskommunen prioriterer 

 • samarbeid rettet mot Nordsjøområdet og EU som sikrer politisk innflytelse og støtter opp om målsettingene i Utviklingsplan for Rogaland
 • internasjonale programmer og prosjekter som bidrar til finansiering, kunnskapsutveksling og regional utvikling
 • tiltak som fører til høyere suksessrate og økt deltakelse i EU-finansierte prosjekter for aktører i Rogaland
 • satsinger som bygger kompetanse om internasjonalt samarbeid i fylket og synliggjør Rogaland internasjonalt

5.1 Samarbeidsarenaer og politisk samarbeid

Den geopolitiske utviklingen i verden påvirker både Rogalandsamfunnet og fylkeskommunen som organisasjon. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å adoptere forordninger og direktiver som vedtas i EU inn i norsk lov. Norge har ikke direkte tilgang til arbeidet med utviklingen og utformingen av disse lovene, men fylkeskommunene kan imidlertid medvirke og påvirke gjennom aktiv og målrettet deltakelse i politiske organisasjoner med direkte tilgang til EUs formelle beslutningsorganer.

I over 30 år har fylkeskommunen vært delaktig i nettverk som gir gode muligheter for å påvirke europeiske rammebetingelser av betydning for utviklingen i Rogaland. Dette skal fortsatt være en viktig del av organisasjonens arbeid. Ved å utveksle kunnskap og verdier, videreutvikler vi egen politikk, bygger fylkets omdømme og inspirerer andre.

Fylkeskommunen skal

 • samarbeide med regioner fra EU og Nordsjøområdet som vi felles verdier, interesser og ambisjoner med
 • prioritere samarbeidsarenaer som sikrer fylket politisk innflytelse
 • fremme felles vestnorske interesser i politiske prosesser av relevans for landsdelen
 • utvikle rutiner og prosesser for politisk forankring, samt et administrativt støtteapparat for politikere med internasjonale verv

 

Satsinger:

Internasjonale samarbeidsarenaer

 • Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR)
 • Nordsjøkommisjonen (NSC)
 • Nordisk Atlantsamarbejde (NORA)
 • POLIS - byer og regioner for transport innovasjon

Nasjonale samarbeidsarenaer

 • Norske fylkeskommunenes delegasjon til CPMR og Nordsjøkommisjonen
 • KS kollegia, Europapolitisk forum
 • Internasjonalt fylkesnettverk

Regionale samarbeidsarenaer

 • Stavangerregionens Europakontor
 • Vestlandsrådet
Europaparlamentet. Foto - Klikk for stort bilde

5.2 Programmer og prosjekter

Deltakelse i internasjonale programmer gir store muligheter for både offentlig sektor, frivillighet og private aktører i Rogaland. Gjennom EØS-avtalen kan disse delta i mange EU-programmer som bidrar til delfinansiering av utveksling, utviklingsprosjekter og innovasjonsfremmende nettverksarbeid.

Programmene dekker forskjellige områder som forskning og innovasjon, klima og energi, mobilitet, utdanning og opplæring, med mer. Nasjonalt har fylkeskommunene en omfattende deltakelse i EUs programmer, der Interreg, Horisont Europa, og Erasmus+ er de mest sentrale. Fylkeskommunens innsats på dette satsingsområdet er todelt:

 • Fylkeskommunens egen deltakelse i prosjekter er en kompetansehevende og innovasjonsfremmende arbeidsform. Egen deltakelse i programmer er relevant for fylkeskommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør.
 • Fylkeskommunen har et ansvar for å informere, tilrettelegge og bidra til at flere aktører i fylket kan delta i internasjonalt samarbeid.

Fylkeskommunen skal

 • mobilisere og støtte offentlig sektor, næringsliv og frivilligheten i Rogaland til deltakelse i internasjonale nettverk og programmer
 • iverksette tiltak som fører til høyere suksessrate og økt deltakelse i EU finansierte prosjekter for aktører i Rogaland
 • utnytte deltakelse i internasjonale nettverk og programmer til kompetanse- og kapasitetsbygging i organisasjon
 • sikre nødvendig kapasitet og kompetanse i organisasjon knyttet til deltakelse i internasjonale prosjekter
 • ta utgangspunkt i fylkeskommunens mål og prioriteringer, samt nytte- kostnadsvurdering

 

Satsinger

 • Horisont Europa - EU sitt program for forsking og innovasjon
  • Deltakelse i «Mission Adaptation» og strategisk samarbeid med Stavanger kommune knyttet til «100 klimanøytrale byer»
  • Horisont Rogaland nettverk - bidra til å øke deltakelse i EU-prosjekt i Rogaland gjennom mobilisering og veiledning.
  • Deltakelse i Forskningsrådets nasjonale referansegrupper knyttet til påvirkning av utlysninger i Horisont Europa
 • Erasmus+ - EU sitt opplæringsprogram
 • Interreg - EU sitt program for regional utvikling
 • Kreativt Europa – EU sitt kulturprogram
 • EØS-midlene: Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området
Kart Europa. Foto - Klikk for stort bilde

5.3 Kompetanse og synlighet

Fylkeskommunen har et ansvar for å informere, tilrettelegge og bidra med innsikt og oversikt slik at flere aktører i fylket deltar i internasjonale samarbeid. Som våre viktigste handels- og samarbeidspartnere er det viktig at kompetanse om EU bygges hos aktører i Rogaland og at mulighetene i Rogaland synliggjøres i EU. Kunnskap om EU/EØS er viktig når det gjelder etterlevelse av Norges internasjonale forpliktelser regionalt og lokalt, samt næringslivets konkurransekraft. Samtidig har et flertall av bedrifter og andre aktører i Rogaland for lite kapasitet til å følge med på politikkutvikling i EU.

Internasjonalt samarbeid gir muligheter for å profilere Rogaland som en bærekraftig, attraktiv og innovativ region. Profilering og kompetansutvikling om EU kan bidra til å synliggjøre hvilke tilbud og muligheter som finnes i Rogaland, og veiledning om EU kan øke kompetanse hos lokale aktører. Dette kan øke sjansene for å lykkes med internasjonale satsinger. God profilering og omdømmebygging kan gjøre regionen mer attraktiv, både for næringslivet og for arbeidskraft.

Et flertall av Europeiske regioner har en tilstedeværelse i Brussel, og siden 1993 har Stavangerregionens Europakontor representert Rogaland i Brussel, med en visjon om å gjøre europeiske impulser til en regional styrke. Kontoret skal være en døråpner for partnerne og andre aktører i regionen som søker kunnskap og muligheter i Europa, og har medlemmer fra offentlig sektor, akademia og næringsliv. Det er viktig som møteplass og verktøy for kompetanseheving om EU og EU-prosjekter i Brussel.

Fylkeskommunen skal

 • profilere Rogaland som en bærekraftig, attraktiv og innovativ region
 • bidra til å holde offentlig sektor og næringsliv i Rogaland informert om sentrale rammevilkår, EU-satsinger og nyheter innen marked og forvaltning
 • bistå i bygging av europeiske nettverk, herunder med institusjoner, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner i Europa
 • legge til rette for tiltak som fører til økt suksessrate, deltakelse i EU-finansierte prosjekter og nytte for aktører i Rogaland

 

Satsinger

 • Aktiv deltakelse gjennom ledende verv i prioriterte internasjonale og nasjonale samarbeidsarenaer
 • Stavangerregions Europakontor
  • Bistår med prosjektutvikling, kompetanseheving og profilering
 • Invest in Rogaland
 • Arenaer for diskusjon og kompetanseutvikling i Rogaland