Internasjonal strategi

2 Innledning

Rogaland - en internasjonalt orientert region

Rogaland er en internasjonalt orientert region med lange tradisjoner for samhandling internasjonalt. Historisk har fylket spesielt tette bånd til Europa, andre nordiske regioner og særlig til området rundt Nordsjøen. Gjennom utbredt kontakt har Rogaland utviklet økonomiske, kulturelle og sosiale bånd til internasjonale partnere, samt bidratt til å fremme verdier og interesser på tvers av landegrenser. Over tid har fylket selv også blitt stadig mer mangfoldig, med en økende andel innbyggere og bedrifter av utenlandsk opprinnelse.

Med en liten, åpen økonomi, er utvikling i Norge, og særlig Rogaland, avhengig av gode økonomiske, kulturelle og politiske forbindelser med verden rundt oss. Som et senter for energi, industri, kultur og bærekraftig utvikling, har Rogaland mye å tilby internasjonale partnere. I dag er Rogaland vertskap for mange internasjonale selskaper, og samtlige kommuner i fylket har bedrifter som eksporterer til internasjonale markeder. Evnen til omstilling og verdiskaping framover er avhengig av et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. En stadig større del av rammevilkårene for samfunnsutvikling i Rogaland avgjøres i EU. Omtrent 75 prosent av sakene som behandles i fylkeskommuner er berørt av EØS-avtalen.

Internasjonalt arbeid er en integrert del av fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. I over 30 år har Rogaland fylkeskommune brukt internasjonale engasjement til å videreutvikle egne tjenester, påvirke overnasjonale rammebetingelser og bidra til bærekraftig utvikling i hele fylket. Vi deltar på multilaterale samarbeidsarenaer for å fremme Rogalands interesser, bærekraftig utvikling og demokratiske verdier. Vi tilrettelegger også for at andre kan delta i internasjonale programmer og utnytte finansieringsordninger.

Bærekraftig utvikling og omstilling krever innovasjon, kunnskap og evne til å tenke nytt. Internasjonalt samarbeid som arbeidsform er et viktig virkemiddel og en forutsetning for å løse de store utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Mange av disse utfordringene er grenseoverskridende og krever samhandling på tvers av både land og regioner. Det mobiliseres nå til samarbeid hos våre partnere for å finne bærekraftige løsninger for vår felles framtid. Det er viktig at Rogaland er med, både aktiv og til stede.

Sjø og fotspor på strand. Dronefoto - Klikk for stort bilde Nelly Narges Karimi