Regionalplan for kompetanse på fem minutter

4 Veien videre

Plantemaene framhever innsatser som skal sikre at Rogaland har tilgang på nok og riktig kompetanse i framtidens arbeidsmarked. Privat næringsliv, offentlig sektor og utdanningsinstitusjonene må samhandle for at fylket skal lykkes på kompetansefeltet. Innsatsområdene favner bredt for å sikre at alle ressurser tas i bruk. Sentrale utfordringer er:

  • Kartlegging av kompetansegapet i fylket
  • Omstilling av privat og offentlig næringsliv
  • Rekvalifisering og kompetansepåfyll for arbeidstakere
  • Levering av fleksibel og desentralisert utdanning som er uavhengig av bosted, helseforhold og økonomi
  • Tilrettelegge for å få flere inn i jobb eller utdanning

Hvordan skal regionalplanen for kompetanse følges opp? Hva er neste skritt og hvem skal ta det? For å svare på dette er det utformet et handlingsprogram. 

Handlingsprogrammet oppsummerer planen, og lister opp innsatsene under hvert plantema. Hver innsats peker på aktører som har hovedansvar og medansvar for koordinering og gjennomføring. Kompetanseforumet skal ta en sentral rolle i oppfølgingen av innsatsene i handlingsprogrammet ved at aktørene som jobber med innsatsene rapporterer og drøfter framgang. På denne måten følges arbeidet på kompetansefeltet kontinuerlig opp.