Regionalplan for kompetanse på fem minutter

2 Drivere av kompetansebehovet

Digitalisering, klimaendringer og grønn omstilling, samt demografiske endringer, er de tre hoveddriverne som påvirker kompetansebehovet i Rogaland. Disse utfordringene krever en rask og effektiv omstilling både i næringsliv og i arbeidsstyrken.

 

Digitalisering

 • Hurtig utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kunstig intelligens
 • Raskere omstillingstakt i arbeidslivet 
 • Mangel på digital kompetanse (bruker og produsent)
 • Mangel på arbeidskraft (produsent)

Klimaendringer og grønn omstilling

 • Behov for rask energiomstilling i næringslivet 
 • Behov for utbygging av kraftnettet 
 • Høy aktivitet i olje og gass som forsinker frigjøring av kompetanse og arbeidskraft til det grønne skiftet 
 • Mangel på kompetanse og arbeidskraft i grønne næringer  

Demografiske endringer 

 • Aldring av befolkningen, spesielt i distriktene
 • Færre yrkesaktive per pensjonist
 • Innvandring, integrering og språk 
 • Befolkningen konsentreres i byene 
 • Kompetansetilbud og tilgang på arbeidskraft begrenset i distriktene